تبلیغات و عکسهای قدیمی ۳

bahram9821
by bahram9821
30-Sep-2011
 

قسمت سوم تبلیغات و عکسهای قدیمی قبل از انقلاب از سال ۱۳۵۷-۱۳۳۴

 


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821