بنفشه

bahram9821
by bahram9821
09-Jan-2010
 

خسته ام از جون من اين شب تاريک چی می خواد
ازدو روز عمـــر آدم ايـن صـــلح بـاريک چی می خواد
وقتی آدم بـــا خودش اينهمــه بيگانه می شه
ديگه از من آشنای دور و نزديک چی می خواد
آسمون تا يادم قصه غم ها رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه

آتيش عشق و محبت چرا خاموش نميشه
چرا اين دردها و اين غمها فراموش نميشه
رنگ شادی چی بگم رفته ديگه از ياد من
آخه شادی با دل خسته هم آغوش نميشه
آسمون تا يادم قصه غم ها رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه

تا ديکه از غم عشقی پر درد دل من
مثل اون برگای پژمرده و زرده دل من
آخه يک عمر دراز که تو دنيای بزرگ
غير غمها با کسی آشتی نکرده دل من
آسمون تا يادم قصه غم ها رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
آسمون تا يادم قصه غم ها رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه
بی سرانجامی و بد عهدی دنيا رو می گه


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
شکافجو

اگر وقت کردی دو پیک بزن بسلامتی و به این گوشکن

شکافجوشکافجو

Double post - delete

by شکافجو on

 

delete .


bahram9821

Souri khanom

by bahram9821 on

I believe the song title is correct, it is from an album called Ashofteh. Let me know if you find a different title for this song, I'll be more than happy to make the correction.

Souri

Bahram jan!

by Souri on

Agha shomam ma ro gozashti sare kar ha!

inke Banafshe nist. Sher  e Banafshe migeh: 

Banafshe Banafshe darya kenar oumad 

Banafshe Banafshe be gol ozar oumad ...

I love Mahasti and know almost all her songs. 

I have to go and find the name of this song, but for now, I'm too lazy ! 

Thhis is a beautiful song and nice to see her video.

Thanks a lot.