گل مریم

گل مریم
by bahram9821
29-Jan-2010
 

 

گل مريم
گل مريم سر راه تو پرپر كردم
ندانستم قسمهاي تو باور كردم
به يادم
به يادم آمد آن شب در سكوت صحرا
تو بودي و من و مهتاب و عطر گلها
رها بود ز غمها دل ما
رفتي و شد فنا آن رويا
در دلم شد بي تو هنگامه بر پا
در انتظارت عمرم هدر شد
نفرين بر اين دنيا
گل مريم سر راه تو پرپر كردم
ندانستم قسمهاي تو باور كردم
گل مريم
گل مريم سر راه تو پرپر كردم
ندانستم قسمهاي تو باور كردم
به يادم
به يادم آمد آن شب در سكوت صحرا
تو بودي و من و مهتاب و عطر گلها
رها بود ز غمها دل ما
رفتي و شد فنا آن رويا
در دلم شد بي تو هنگامه بر پا
در انتظارت عمرم هدر شد
نفرين بر اين دنيا
گل مريم سر راه تو پرپر كردم
ندانستم قسمهاي تو باور كردم


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821