اعلان

bayramali
by bayramali
05-Aug-2007
 

علیهذا نظر به راپورتهای واصله آصفجاه میرزا جهانشاه خان جاوید همت به افتتاح ورسیون جدید گازته الکتریک ایرانین کرده. من باب توضیح اینکه او از رجال بنام و مجد در عرصه طبع و انتشار الکتریک در حوزه امور مختلفه در جهت تنویر افکار رعایای ممالک محروسه ایران علی الخصوص اوضاع جاریه و امور پلتیک -علوم و صنایع مستظرفه -سینماتوغراف -فوتوغراف -موزیک - شعر و ادب و اضافاٌ شرح احوال رعایای موفق ایرانی در داخل ممالک محروسه - فرنگستان - مملکت اتازونی -بریتیش کلمبیا وغیره ذالک بوده و مرحمتا در ورسیون جدید دپارتمانی جهت کتابت ارباب بلاغ و اصحاب وبلاغستان تخصیص داده. فدوی من باب انجام وظیفه بر خود لازم الاجرا دانسته تا این خبر میمون و مسرت بخش را بر معظم له تهنیت و تیریک معروض داشته و از ذات احدیت تداوم ظفر و موفقیت جهت انجام امور خیریه و انبساط معارف مسئلت بنمایم

الاحقر : بایرام
پانزدهم برج اسد سنه 1386
برابر ششم اوت 2007 فرنگی


Share/Save/Bookmark

more from bayramali
 
Nazy Kaviani

Tough Act To Follow, Mr. Bayramali!

by Nazy Kaviani on

Estesna-an, I could actually read and understand your Farsi here! I wouldn't know how to write like that to save my life, though. Good one Bayram!