حکایات البلاغیه فی ایام الجاریه 2

bayramali
by bayramali
01-Aug-2008
 

 آورده اند وبلاغ نویسی سالها کتابت کردی اندر باب امر زناشویی٬ فنون جماع ورموزالفیه  و شلفیه وزین سبب مریدان فراوان یافت و شاگردان کثیری نزدش تلمذ نمودی.

 گویند چو روزگارانی گذشت زجبر زمانه و گردش ایام خود نیز تن به تاهل دادی و زوجه اختیار بکردی. چون شب زفاف رسیدی٬پاسی از شب گذشته بود که خاتون بانگ زد به غضب که مرخدای را نجاتم دهید که این مردک هیچیزنمیداند  و هیچ نمیتواند!! اصحاب پرسیدندش: یا شیخ٬ چگونه باشد که سالهاصحبت این امور کنی و ورق ورق رموز کتابت کنی آنگه به حجله خود کار از تو بر نیاید؟  آهی کشید و گفت: یاران مرا به کرم معذور دارید٬که همه آن فنون به عالم مجاز باشدو در خیال  ورنه به عالم واقع طفلی تواناتر از من!!

غریبی گرت ماست پیش آورد     /   دوپیمانه آب است  یک چمچه دوغ                                                                                                     

گر از من لغوی شنیدی ببخش  /   جهاندیده  بسیار گوید دروغ!

Share/Save/Bookmark

more from bayramali
 
persian westender

Bayramali

by persian westender on

عجب مدار که بلاغیون در طریقت خویش بسیار چنین کنند..یعنی‌ خود به آنچه گویند کمتر عمل کنند!.

چو نیک بنگری بسی‌ بلاغیون                کنار گود نشسته و گویند لنگش کن!

 

دستت درد نکناد...


Sadaia_qesa

من اگر برخيزم

Sadaia_qesa


مرا بگو آی ماه تو از اسمان کی ستی

با ما‌یی و ما را نی جانی از آن پیدا نیهی

دانم که از ما نهی بر گو از آن ه کی ستی

 


Majid

All bark and no bite!

by Majid on

Another nice piece, my friend.


Jahanshah Javid

Kee?

by Jahanshah Javid on

Kheyli baa mazeh bood. haalaa een veblaagh nevees bichaareh kee hast? (yavaashaki too goosham begoo)


ebi amirhosseini

So....

by ebi amirhosseini on

He couldn't practice what he preached!?

Poor guy!?Unfortunately no Viagra Then!.

tnx

Best Wishes