تخت جمشيد

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
11-May-2008
 

//boro2download.blogfa.com/post-9.aspx : در بازسازي اين فيلم جمعي از استادان ايران شناسي دانشگاه هاي معتبر جهان هم چون پروفسور عباس عليزاده از دانشگاه شيكاگو، پروفسور ريچارد فري، از دانشگاه هاروارد ، پروفسور شاپور شهبازي از دانشگاه ايسترن اورگن و پروفسور رمي بوكارلت محقق مركز ملي علمي فرانسه نيز همكاري داشتند. شکوه تخت جمشيد اولين فيلم مستند ايرانی است که با اتکا به اين شيوه تازه ساخته شده است. در يک ارزيابی اجمالی بايد گفت که اين فيلم که با سرمايه خصوصی توليد شده است يک توليد ارزشمند و اثری پيشگام است. تقريبا نيمی از فيلم متکی به تصويرسازی ديجيتالی است و بيينده در برابر تصويرهايی که در آنها ويرانه های تخت جمشيد به کاخهای زيبا و غول پيکر تبديل می شوند احساس اعجاب می کند. در فيلم شكوه تخت جمشيد، بناهاي تخت جمشيد با استفاده از رايانه بازآفريني شده اند اين تصاوير همراه با موسيقي جادويي آن غرور را در دل هر ايراني زنده مي كند در كنار اين فيلم، كتاب شكوه تخت جمشيد نيز به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است كه در آن به ميراث كهن تمدن ايران زمين اشاره شده است

 


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
ebi amirhosseini

Dear Samsam111

by ebi amirhosseini on

Unfortunately,there are a lot of non-academic views circling around,by both over-zelous Iran lovers & poeple who want to deny the glorious past of it.( to me both are going the wrong way).

If one reads some books that are thaught around the world in Iranian studies departments of universities,then he/she can jugde ,what is the naked truth.Since my studies at Tehran university was Old Persian Languages & culture,I can recommend one or two academic books,easy to read& understand for everybody:

1- Kent, Roland G. (1953), Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, New Haven: American Oriental Society 

2-ایران از آغاز تا اسلام

تالیف ؛ پروفسور گریشمن

3-تاریخ زبان فارسی

تالیف؛ دکتر محسن ابوالقاسمی

4-

 • Sims-Williams, Nicholas (1996). "Iranian languages". Encyclopedia Iranica 7. Cosa Mesa: Mazda. 238-245. 
 • Yarshater, Ehsan (ed.) (1996). "Iran". Encyclopedia Iranica 7. Cosa Mesa: Mazda. 
 • Frye, Richard N. (1996). "Peoples of Iran". Encyclopedia Iranica 7. Cosa Mesa: Mazda.
 • Specially from the book" Old Persian",if they read the translation of cuneiform bas relief/script of Darius The Great; he tells you how & by who Perspolis was built.

  best wishes


  Bahram Maravandi

  google video url

  by Bahram Maravandi on

  Google Video Url

  Persepolis Recreated


  samsam1111

  Ebi jan! there is a professor missing.

  by samsam1111 on

  professor pour arab or Khoudayar?forgot his name from tehran university who has written books on denying that Persepolis was built by Iranis and claime it was built by jews and the persian empire is a hoax...mullahs kinda professor