تاريخچه‌‌ي حزب خران!


Share/Save/Bookmark

تاريخچه‌‌ي حزب خران!
by ebi amirhosseini
23-Jan-2009
 


اساسنامه‌ي حزب خران:

اساسنامه حزب خران در چند ماده تنظيم شده كه مواد اصلي آن عبارت است از:
1- اتحاد و همبستگي كليه خران ايران و جهان.
2- ايجاد روح خرپروري در دنيا.
3- رفع ظلم از عموم خرهاي باركش و سيخونك‌خورده و پاره كردن همه‌ي پوزه‌بندها و افسارها.
4- ابراز علاقه‌ي جدي به امور خركي.
5- ايجاد دنيايي كه در آن خرها به راحتي زندگي كنند و هيچ كس خر ديگري نباشد.
6- پشتيباني از دهقانان جوكار، يونجه‌كار و شبدركار.
7- پشتيباني از تأسيس بانك علوفه.
8- جمع‌آوري و مخالفت با هر گونه افسار و سيخونك و پالان و انهدام اصول خركچي‌بازي‌هاي مستبدانه.
9- ايجاد محيطي كه هر خري بتوانند در آن آزادانه به عر و عر و جفتك‌پراني بپردازد.

 

برگه تقاضاي عضويت:


 در اين فرم با قيد آرم حزب خران از سوي «سرطويله مركزي» و «اصطبل تشكيلات» موارد زير درج شده بود:

امضا كننده زير............... فرزند............. داراي نام خانوادگي..................... شناسنامه شماره.......... صادره از.......... متولد سال.......... در......... كه همه گونه آثار خريت را در خود احساس مي‌نمايم و عضو هيچ حزب ديگري نيستم و هيچ‌گونه سابقه و شهرت بدي ندارم، با مطالعه كامل مرامنامه و اساسنامه حزب، علاقمندم كه به عضويت حزب خران درآيم و تعهد مي‌كنم كه براي تحقق مرام و اجراي مقاصد خران، نهايت خريت را ابراز و در كمال صداقت و صميميت، دستورها و تعليمات حزبي را تبعيت و اجرا نمايم.
نشاني طويله(منزل): شهر....... خيابان............. كوچه........... شماره....... شغل.............. محل كار: شهر......... خيابان.......... شماره.......
يك برگ رونوشت شناسنامه، دو قطعه عكس 3 در 4 خودم و يك برگ «سند خريت» و يك كيله جو (يا 10 ريال تمبر باطل نشده) به ضيمه اين برگه تقاضاي عضويت تقديم مي‌دارم.
*هر گاه عدم صحت يك يا چند مورد از اظهارت فوق معلوم شود، صاحب اين ورقه از حزب خران اخراج خواهد شد.
--------------------------------------------
اين قسمت را معرف متقاضي پر كند (داشتن معرف اجباري نيست)
اينجانب................ داراي كارت عضويت شماره........ حزب خران با خريت كاملي كه در تقاضاكننده سراغ دارم، ايشان را براي عضويت در حزب معرفي مي‌كنم/امضا و اثر سُم معرف
--------------------------------------------
◘ دست خر كوتاه! (از اين قسمت به بعد چيزي ننويسيد)
مدارك لازمه زير رسيد (مسؤول دبيرخانه حزب روي مربع‌هاي رسيده ضربدر بزند):
□ يك برگ رونوشت شناسنامه متقاضي (ضميمه است)
□ دو قطعه عكس 3 در 4 متقاضي (ضميمه است)
□ يك برگ سند خريت متقاضي (ضميمه است)
□ يك كيله جو (ضميمه است)
□ 10 ريال وجه نقد يا تمبر باطل نشده (رونوشت رسيد رسمي آن ضميمه است)
◦ ◦ ◦ اثر سُم دبيرخانه حزب خران- تاريخ

□ چيزهايي كه طبق صورت بالا كسر بود به متقاضي نوشته شد بفرستد
□ كليه مدارك متقاضي تكميل است و تماماً به پيوست كميسيون تحقيق ارسال مي‌شود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نظريه كميسيون تحقيق (با ضربدر روي مربع مشخص شده است):
□ اسناد ارائه شده فوق دقيقاً مورد مطالعه قرار گرفت و براي اثبات خريت، ككافي به نظر رسيد. با عضويت ايشان تا هنگامي كه خلاف آن ثابت نشده است موافقت خواهد شد.
□ سند خريت ارائه شده كافي به نظر نمي‌رسد. متقاضي بايد سند محكم‌تري ارائه دهد.
به علت يا علل زير تقاضاي عضويت ايشان رد مي‌شود:
□ طبق گزارش رسيده، عضو يكي از احزاب است.
□ طبق گزارش رسيده، پالانش كج است.
□ طبق گزارش رسيده، در محل حسن شهرت ندارد.
□ از خريت متقاضي فوق رفع نقص گرديد. با عضويت ايشان موافقت مي‌شود و با كليه ضمائم آن به كميته خربگيري حزب اراسال مي‌گردد.
◦ ◦ ◦ اثر سُم رييس كميسيون تحقيق حزب خران- تاريخ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
◘ نظريه كميته خربگيري:
با توجه به نظريه كميته تحقيق و بررسي مجدد اسناد خريت ارائه شده، تقاضاكننده فوق با درجه □ خر □ اخر □ اخر بالتشديد به عضويت حزب پرافتخار خران «مفت خر» مي‌گردد. براي صدور كارت به كميسيون پذيرش سرطويله مركزي اراسال مي‌شود.
◦ ◦ ◦ اثر سُم رييس كميته خربگيري حزب خران- تاريخ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
◘ گزارش كميسيون پذيرش:
به نام خداوند خرآفرين
با توجه به تقاضاي متقاضي، با توجه به معرفي معرف، با توجه به موافقت كميسيون تحقيق و با توجه به موافقت كميته خربگيري، به ميمنت و مباركي كارت شماره...... حزب خران براي مشاراليه صادر شده و از اين تاريخ به ايشان اجازه داده مي‌شود كه عنوان پرافتخار «خر» را رسماً به روي خود بگذارد و از كليه مزاياي خريت بهره بگيرد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
◘ كارنامه اين خر:
•••• كارهاي خوب
□ در تحقق مرامنامه حزب، خر ساعي و كوشايي است.
□ در اجراي دستورها و تبليغات حزبي، در نهايت صداقت و صميميت از دل و جان مي‌كوشد.
- كمك‌هايي كه به حزب كرده است:
□ ..... كيله جوي خام با پوست
□ ..... كيله جوي خام پوست‌كنده
□ ..... كيله جوي بو داده
□ ..... ريال «جو بها»
□ ..... كيله يونجه
□ ..... كيله شبدر
□ ..... ريال كمك مالي براي.....
□ كمك فكري در مورد........
□ كمك تبليغاتي در مورد......
□ ..... بار فداكاري خرانه كرده است.
□ ..... ساعت وقت خود را در اختيار حزب گذارده است.
□ با تبليغات آگاهانه خود........رأس خر سرگردان را به عضويت حزب درآورده است. (ها ها ها ها!)
□ فعاليت ثمربخش او منجر به جلب تعداد ...... طويله خر غيرحزبي به حزب شده است.
□ ..... در روز مخصوص حزب خران، خران........ شهر را وادار به عر و عر ثمربخش به نفع حزب نموده است.
□ زندگي خود را در راه حزب و اجراي مرامنامه آن وقف كرده است.
□ در راه اجراي آرمان خريت شهيد شده است. (ها ها ها ها!)
◦ ◦ ◦ اثر سُم رييس طويله شهرستان..... حزب خران
◦ ◦ ◦ اثر سُم رييس سرطويله مركزي حزب خران
•••• كارهاي بد
□ خر بي‌بخاري است.
□ ..... بار با كارت خود شوخي كرده است.
□ ..... بار از عنوان خريت خود سوءاستفاده كرده است.
□ ..... بار مرامنامه حزب را رعايت نكرده است.
□ ..... بار از دستورها و تبليغات حزبي سرپيچي كرده است.
□ ..... بار افسار پاره كرده است.
□ ..... بار با خركچي‌ها و دشمنان عالم خران به ضرر حزب زد و بند كرده است.
□ با آدم‌ها رفت و آمد دارد.
□ ..... بار جفتك نابجا انداخته است.
□ ..... بار عر و تيز مخالف شؤون خران كرده است.
□ به علت غير قابل اصلاح بودن اخراج گشت و به عالم انسان‌ها عودت داده شد.
◦ ◦ ◦ اثر سُم رييس طويله شهرستان..... حزب خران
◦ ◦ ◦ اثر سُم رييس سرطويله مركزي حزب خران
--------------------------------------------


حزب خران داراي كارت شناسايي هم و اين كارت خيلي هم معتبر بود! روي كارت با قيد «كارت عضويت حزب خران» شعر سعدي را نوشته بودند: «گاوان و خران باربردار/به ز آدميان مردم‌آزار» و با آرم حزب خران كه زير آن نوشته: Donkys Party و زير عكس صاحب كارت نوشته:
«اين ماچه‌خر/نره‌خر عضو رسمي حزب خران و با علامت مشخصه: خر شماره...... مي‌تواند در تمام طويله‌هاي حزبي به جفتك پراني بپردازد و كارت او تا هنگامي كه صاحب آن در خريت خود باقي است، اعتبار دارد. اثر سُم رييس كميته خربگيري».
در پشت كارت نوشته:

 «دارنده اين كارت:

 1- حق هيچ گونه استفاده سياسي از آن را ندارد.

2- به غير از عالم خريت، حق دخالت در عالم موجودات ديگر را ندارد.

 3- مسؤوليت هر گونه سؤاستفاده و شوخي خركي با آن به عهده خودش خواهد بود».

 

سرود حزب خران:

 

 


اين است سرود حزبي ما! سرودي كه وقتي با عرعرهاي خركي اعضاء همراه اركستر «دانكيزباند» خوانده شود، شنونده را (هر كس باشد) به شور و هيجان وا مي‌دارد:
اي خر گرامي، اي خر عزيز
پاشو و به پا كن، شور و عر و تيز
اي خران برنا، اي خران پير
الحذر ز شر، آدم شرير
نره‌خرها، ماچه‌خرها
جملگي رو كنيد سوي حزب خر
                    عر و عر، عر و عر، عر و عر و عر
در مرام خرها، پاكي و صفاست
خر كجا به فكر حيله و رياست
خر نمي‌گذارد زير پا شرف
گر كه جو نباشد مي‌خورد علف
خر بزرگ است، خر سترگ است
خر بود بهتر از آدم و بشر
                     عر و عر، عر و عر، عر و عر و عر
اي خران بگيريد، دست قوم و خويش
سوي سرطويله جملگي به پيش
سربلند و پيروز گشته حزب ما
گشته يونجه‌باران سرطويله‌ها
اي خره جان! دم بجنبان
خيز و جفتك‌زنان در هوا بپر
                      عر و عر، عر و عر، عر و عر و عر

 

*****************************

منبع: «روزنامه توفيق و كاكاتوفيق» نوشته دكتر فريده توفيق


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
default

...

by T.h.e.P.o.p.e. (not verified) on


ebi amirhosseini

Hajminator aziz..

by ebi amirhosseini on

Sepaas for sharing the poem.

cheers

 

Ebi aka Haaji


ebi amirhosseini

Your Holiness ThePope

by ebi amirhosseini on

Cheers pal !.

Sepaas for your new launch on youtube:

Ebi aka Haaji


ebi amirhosseini

Monda jaan

by ebi amirhosseini on

Believe me,I wish my days were 48 hours instead of 24 hours,so I can finish what I have to do every day !. All the readings happen after midnight,believe  it or not!.

This is what happens  :

 

CHEERS

Ebi aka Haaji


Monda

Dear Ebi et al

by Monda on

I admire your curiosity, energy and focus! khosh behaaletoon ke inghadr vaght dareed baraye motaaleaat. Cheers!


ebi amirhosseini

«خر ما از کرگی دم نداشت»

ebi amirhosseini


ملانصرالدین که دم خر یک نفر را کنده بود و با سنگ چشم یک اسب را کور کرده بود و نوزاد یک زن حامله را سقط کرده بود و با پریدن بر روی یک پدر مریض او را کشته بود، برای رهایی از شر شاکیان یک پولی کف دست قاضی می گذارد. قاضی هم به عنوان قصاص به ترتیب حکم می کند «فرزند پدر مریض باید از روی پشت بام به روی ملا بپرد و همسر زن حامله باید زنش را در اختیار ملا بگذارد که حامله اش کند و بعد فرزند ملا در شکم زن حامله را سقط کند و صاحب اسب کور باید اسبش را به دو نیم اره کند و نیمه کور اسب را به قیمت یک نصفه اسب سالم به ملا بفروشد». با صدور این احکام حکیمانه و انصراف شاکیان، نوبت به صاحت خر که می رسد مرد بینوا نزد قاضی می رود و می گوید: «جناب قاضی، خر ما از کرگی دم نداشت!»--

 

Ebi aka Haaji


default

Khaan Ebi, classic

by T.h.e.P.o.p.e. (not verified) on

An historical find... (yaadesh bekheyr)

I loved the Ar-Ar anthem or "national anthem"... :)
Thx for sharing...

p.s. Khaan Ebi, bebakhsheedaa; maa haminjoori saremoono mesleh khar andakhteem paayeeno yedafeh vaaredeh tavilatoon shodeemo yeh ar-ari vasatoon kardeem... ;o)

Beh har haal Ebi jaan;
Donyaa tavileyeest keh dar aan beeshomaar khar,
man kharo, to kharo, roozegaar khar,
gar khari ze khariat beh khari goft khar,
...........................................................


Hajminator

ابی عزیز

Hajminator


دست مریزاد آقا، چقدر سخت آدم خر خوبی باشه!‫ این قانون چهاروم اساسنامهء شما پنداری جزو کد ژنتیکی منه!

ولی جدی، جدی خیلی آدم دو پا هستند که تو خم این قوانین خرکی شما گیرند:

هاجمیا, آدمکشان خودپرستی میكنند      ما دهل در گردن و خر در خلاف افكنده‌ایم


ebi amirhosseini

شازده جان / وزیر فعلی/ ...

ebi amirhosseini


مرد فروشنده زبان باز کرد

در صفت خر سخن آغاز کرد

کاین خر صرصر تک آهو نهاد

گوی برون برده ز میدان باد

گر بنهی بر زبرش بار فیل

پیل صفت بگذرد از رود نیل

دست و دو پایش که ستون تنند

چار ستونند که از آهنند

کره خر شیره نینداخته

با همه اسبان به گرو باخته

صاحب خر این سخنان چون شنفت

رفت و به دلال خر آهسته گفت

کاینهمه تعریف تو گر هست راست

هست حماری که مرا مدعاست

Ebi aka Haaji


Shazde Asdola Mirza

Even Hafez has approved you Ebi jaan

by Shazde Asdola Mirza on

فقیه شهر چه خوش گفت نکته گوش حمارش

که هر که خر شود البته میشوند سوارش


ebi amirhosseini

خر در ضرب المثلهای فارسی !

ebi amirhosseini


 

 

 • «ازاسب فرود آمد و بر خر نشست.»
 • «از خر می‌پرسند چهارشنبه کی است.»
 • «از روی لاعلاجی به خر می‌گه خانباجی!»
 • «اسب و خر را كه پهلوی هم ببندند، اگر هم‌خو نشوند، هم‌بو می‌شوند.»
 • «با حرف خر از آسمان جو نمی بارد.»
 • «به خر دستش نمی‌رسد، پالانش را می‌زند»
 • «پالان ترمه خر را عوض نمی‌كند!»
 • «جوان را مفرست به زن گرفتن، پیر را مفرست به خر خریدن!»  
 • «خدا خر را شناخت، شاخش نداد.»
 • «خر اگر بازار نرود بازار می‌گندد.»
 • «خر برهنه را پالان نتوان گرفت.»
 • «خر به فكر جو است و خربنده به فكر دو»
 • «خر پیر و افسار رنگین»
 • «خر چه‌داند قدر حلوای نبات»
 • «خر دادن و خیار ستدن»
 • «خر داده و زر داده و سر داده.»
 • «خر را جایی می‌بندند که صاحب خر راضی باشد»
 • «خر را كه به عروسی می‌‌برند، برای خوشی نیست، برای آب‌كشی است.»
 • «خر را گم کرده پی افسارش (پالانش - نعلش) می‌گردد.»
 • «خر سوار خمره شده»
 • «خر سواری را حساب نمی‌کند.»
 • «خر وگاو رو با یک چوب می‌راند»
 • «خر سی‌شاهی پالان دوزار (دوهزار)!»
 • «خر سی‌صنار پالان هف‌صنار!»
 • «خر عیسی به آسمان نرود!»
 • «خر كه جوش زياد شد لگد و جفتك می‌پراند»
 • «خر که یک بار پایش به چاله رفت، دیگر از آن راه نمی‌رود.»
 • «خر مال كسی است كه سوار است.»
 • «خر همان خر است پالانش عوض شده»
 • «خریت نه تنها علف‌خوردن است»
 • «خری زاد و خری زید و خری مرد»
 • «راه رفتن را از گاو یاد بگیر، آب خوردن را از خر!»
 • «زبان خر را خلج داند.»
 • «سر خر بودن بهتر از دم اسب بودن است»
 • «قدر لوزينه خر كجا داند»
 • «قسمت را باور كنم یا عرعر خر را؟»
 • «قیمت زعفران چه داند خر»
 • «كار كردن خر، خوردن یابو»
 • «كاه را پیش سگ و استخوان را پیش خر می‌ریزد.»
 • «كره خر از خريت پیش پیش مادر است.»
 • «گر نبودی چوب تر، فرمان نبردی گاو و خر»
 • «مرگ خر عروسی سگ است.»
 • «مزد خرچرانی، خرسواری است!»
 • «هرچه داره به بر داره، به خونه دست خر داره!»
 • «هركه خر شد بارش می‌كنند.
 • «هركه خر شد سوارش می‌شوند.»
 • «هر كه خری ندارد، غمی ندارد»
 •  «یاسین به گوش خر خواندن.»
 • Ebi aka Haaji


  ebi amirhosseini

  خواستگاری خر

  ebi amirhosseini


  خره آمد به سوی مادر خویش

  بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش

  برو امشب برایم خواستگاری

  اگر تو بچه ات را دوست داری

  خره مادر بگفت ای پسر جان

  تو را دوست دارم بهتر از جان

  ز بین این همه خرهای خوشگل

  یكی را  كن نشان چون نیست مشكل

  خر از شادمانی جفتكی زد

  كمی عر عر نمود و پشتكی زد

  بگفت مادر به قربون نگاهت

  به قربان دو چشمان سیاهت

  خره همسایه رو عاشق شدم من

  به زیبایی نباشد مثل او خر

  بگفت مادر برو پالان تنت كن

  برو اكنون بزرگان را خبر كن

  به آداب و رسوم زمانه

  شدند داخل به رسم عاقلانه

  2پالان خریدند پای عقدش

  چقدر خر بودن

  به افسار طلا با پول نقدش

  خریداری نمودند یك طویله

  همان طور كه رسم است در قبیله

  خر عاقد كتاب خود بگشود

  وصل عقدشان را بنمود

  دوشیزه خر خانم آیا راضیه؟

  به عقد این خر خوشبخت در آیه؟

  یكی از حاضران گفتا به خنده

  عروس خانم به گل چیدن برفته

  برای بار سوم خر پرسید

  كه خر خانم سرش یك باره جنبید

  خران عر عر كنان شادی نمودند

  به یونجه كام خود شیرین نمودند

   

  Ebi aka Haaji


  IRANdokht

  دشنامهای تصویب شده رژیم تبعیدی خران

  IRANdokht


  جوکهای رژیم تبعیدی خران

  1-فکر کردی فقط خودت خری .

  2-کسی با تو عر نزد .

  3-صداتو واسه من داد نزن .

  4-با من حرف میزنی دهنتو ببند .

  5-خودت گیر عجب آدم خری افتادی .


  Khar

  Long Live my Vozara Aziz..

  by Khar on

  Thanks Irandokht our beloved Vazir e Savak! You shall be promoted with Honors as well!

   

  اتحاد و همبستگي كليه خران ايران و جهان


  Khar

  Hajj Ebi Vazir e Mohtaram

  by Khar on

  Awesome and important find Vazir Jaan, Thank You and you shall be the promoted with Honors.  

  Prezident e Mahboob

  اتحاد و همبستگي كليه خران ايران و جهان


  IRANdokht

  Long Live our Mr Prez Mahboob!

  by IRANdokht on

  اي خر گرامي، اي خر عزيز
  پاشو و به پا كن، شور و عر و تيز
  اي خران برنا، اي خران پير
  الحذر ز شر، آدم شرير
  نره‌خرها، ماچه‌خرها
  جملگي رو كنيد سوي حزب خر
  عر و عر، عر و عر، عر و عر و عر
  در مرام خرها، پاكي و صفاست
  خر كجا به فكر حيله و رياست
  خر نمي‌گذارد زير پا شرف
  گر كه جو نباشد مي‌خورد علف
  خر بزرگ است، خر سترگ است
  خر بود بهتر از آدم و بشر
  عر و عر، عر و عر، عر و عر و عر
  اي خران بگيريد، دست قوم و خويش
  سوي سرطويله جملگي به پيش
  سربلند و پيروز گشته حزب ما
  گشته يونجه‌باران سرطويله‌ها
  اي خره جان! دم بجنبان
  خيز و جفتك‌زنان در هوا بپر
  عر و عر، عر و عر، عر و عر و عر