.....نیز بگذرد


Share/Save/Bookmark

.....نیز بگذرد
by ebi amirhosseini
15-Jul-2009
 

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

 باد خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

 ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز
 این تیزی سنان شما نیز بگذرد
 
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
 
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
 این عوعو سگان شما نیز بگذرد

 آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
 گرد سم خران شما نیز بگذرد

 بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت
 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
 ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
 تأثیر اختران شما نیز بگذرد

 این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان
 بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

 بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم
 تا سختی کمان شما نیز بگذرد

 در باغ دولت دگران بود مدتی
 این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد

 آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه
 این آب ناروان شما نیز بگذرد

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
 این گرگی شبان شما نیز بگذرد

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
 هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

 ای دوستان! به نیکی خواهم دعای سیف
یک روز بر زبان شما نیز بگذرد


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini