ادیسون

ادیسون
by ebi amirhosseini
24-Feb-2010
 

ادیسون غیر از برق ظاهرا" به چیز های دیگه هم کار داشته !!

اگر ادیسون زنده بود با دیدن این نقل قول برق از کو.... پریده بود !!

لطفا"متن عکس را با دقت بخوانید تا شما هم حرف بنده حقیر را تصدیق بفرمائید.


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
ebi amirhosseini

Welcome back....

by ebi amirhosseini on

 :)

Ebi aka Haaji

 


capt_ayhab

:)(

by capt_ayhab on

.

-YT