روش هشانا مبارک שמח ראש השנה

روش هشانا مبارک שמח ראש השנה
by ebi amirhosseini
27-Sep-2011
 


روش هشانا (در عبری به معنای سر سال/اول سال)، در روز اول و دوم ماه عبری
تیشری واقع می شود و عیدی است که نمود شروع سال یهودی می باشد. این عید بنا
به معانی مختلفی که به آن داده شده به نامهای «روز داوری» یا «روز یادبود»
یا «روز نواختن شوفار» نیز معروف است.


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Bavafa

Didn't know it is a new year for Jewish community...

by Bavafa on

Happy new year or roshhashana to all of jewish community around the world.

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


farshadjon

...

by farshadjon on

Happy New Year to all Jewish friends!

Regards, 

Farshad

 


vildemose

 Happy roshhashana to you

by vildemose on

 Happy roshhashana to you as well. We are all one.

Reform requires the consent of the corrupt


default

Wish You The Best

by darius on

Happy New Year, I wish , we may  never be  separated from each other as hamvatan or as human because of difference in point of view. Let's help each other to stay united  for betterment of humanity.

Happy New Year