دیدار تاریخی شمس و مولانا


Share/Save/Bookmark

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
21-May-2008
 

مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم

*دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم


ديده سير است مرا جان دلير است مرا

*زَهره شير است مرا زُهره تابنده شدم


گفت كه ديوانه نه اي لايق اين خانه نه اي

*رفتم و ديوانه شدم سلسله بندنده شدم


گفت كه سرمست نه اي رو كه از اين دست نه اي

*رفتم و سرمست شدم و ز طرب آكنده شدم


گفت كه تو كشته نه اي در طرب آغشته نه اي

*پيش رخ زنده كنش كشته و افكنده شدم


گفت كه تو زيرككي مست خيالي و شكي

*گول شدم هول شدم وز همه بركنده شدم


گفت كه تو شمع شدي قبله اين جمع شدي

*شمع نيم جمع نيم دود پراكنده شدم


گفت كه شيخي و سري پيش رو و راهبري

*شيخ نيم پيش نيم امر تو را بنده شدم


گفت كه با بال و پري من پر وبالت ندهم

*در هوس بال و پرش بي پر و پركنده شدم

...

Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Ali P.

:-)

by Ali P. on

ebi jaan:

 Maashaallaah. Chasbeed!