کفرنامه کارو


Share/Save/Bookmark

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
04-Jun-2008
 -شبی در حال مستی تكيه بر جای خدا كردم

-در آن يك شب خدايا من عجايب كارها كردم

-جهان را روی هم كوبيدم از نو ساختم گيتی

-ز خاك عالم كهنه جهانی نو بنا كردم

-كشيدم بر زمين از عرش، دنيادار سابق را

-سخن واضح تر و بهتر بگويم كودتا كردم

-خدا را بنده ی خود كرده خود گشتم خدای او

-خدايی با تسلط هم به ارض و هم سما كردم

-ميان آب شستم سهر به سهر برنامه پيشين

-هر آن چيزی كه از اول بود نابود و فنا كردم

-نمودم هم بهشت و هم جهنم هردو را معدوم

-كشيدم پيش نقد و نسيه، بازی را رها كردم

-نمازو روزه را تعطيل كردم، كعبه را بستم

-وثاق بندگی را از رياكاری جدا كردم

-امام و قطب و پيغمبر نكردم در جهان منصوب

-خدايی بر زمين و بر زمان بی كدخدا كردم

-نكردم خلق ، ملا و فقيد و زاهد و صوفی

-نه تعيين بهر مردم مقتدا و پيشوا كردم

-شدم خود عهده دار پيشوايی در همه عالم

-به تيپا پيشوايان را به دور از پيش پا كردم

-بدون اسقف و پاپ و كشيش و مفتی اعظم

-خلايق را به امر حق شناسی آشنا كردم

-نه آوردم به دنيا روضه خوان و مرشد و رمال

-نه كس را مفتخور و هرزه و لات و گدا كردم

-نمودم خلق را آسوده از شر رياكاران

-به قدرت در جهان خلع يد از اهل ريا كردم

-ندادم فرصت مردم فريبی بر عباپوشان

-نخواهم گفت آن كاری كه با اهل ريا كردم

-به جای مردم نادان نمودم خلق گاو و خر

-ميان خلق آنان را پی خدمت رها كردم

-مقدر داشتم خالی ز منت، رزق مردم را

-نه شرطی در نماز و روزه و ذكر و دعا كردم

-نكردم پشت سر هم بندگان لخت و عور ايجاد

-به مشتی بندگان آْبرومند اكتفا كردم

-هر آنكس را كه ميدانستم از اول بود فاسد

-نكردم خلق و عالم را بری از هر جفا كردم

-به جای جنس تازی آفريدم مردم دل پاك

-قلوب مردمان را مركز مهر و وفا كردم

-سری داشت كو بر سر فكر استثمار كوبيدم

-دگر قانون استثمار را زير پا كردم

-رجال خائن و مزدور را در آتش افكندم

-سپس خاكستر اجسادشان را بر هوا كردم

-نه جمعی را برون از حد بدادم ثروت و مكنت

-نه جمعی را به درد بی نوايی مبتلا كردم

-نه يك بی آبرويی را هزار گنج بخشيدم

-نه بر يك آبرومندی دوصد ظلم و جفا كردم

-نكردم هيچ فردی را قرين محنت و خواری

-گرفتاران محنت را رها از تنگنا كردم

-به جای آنكه مردم گذارم در غم و ذلت

-گره از كارهای مردم غم ديده وا كردم

-به جای آنكه بخشم خلق را امراض گوناگون

-به الطاف خدايی درد مردم را دوا كردم

-جهانی ساختم پر عدل و داد و خالی از تبعيض

-تمام بندگان خويش را از خود رضا كردم

-نگويندم كه تاريكی به كفشت هست از اول

-نكردم خلق شيطان را عجب كاري به جا كردم

-چو ميدانستم از اول كه در آخر چه خواهد شد

-نشستم فكر كار انتها را ابتدا كردم

-نكردم اشتباهی چون خدای فعلی عالم

-خلاصه هرچه كردم خدمت و مهر و صفا كردم

-زمن سر زد هزاران كار ديگر تا سحر ليكن

-چو از خود بی خود بودم ندانسته چه ها كردم

-سحر چون گشت از مستی شدم هوشيار

-خدايا در پناه می جسارت بر خدا كردم

-شدم بار دگر يك بنده درگاه او گفتم

-خداوندا نفهميدم خطا كردم ....


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
default

Mine is gathering dust at a

by n.zanincanadai1 (not verified) on

Mine is gathering dust at a place that has too many ghosts for me to go back too. But I will gather my courage and visit it soon. At least just to get some of my old books.


ebi amirhosseini

Dear N.zanincanadai !

by ebi amirhosseini on

Thanks for your comment about my picture &  sharing your memory.I believe Karo deserved to be as popular as his brother Vigen,but!!

Will you please share some of his poems with us,since you have his book,mine is gathering dust back in Iran.

best wishes


n.zanincanadai

Coup detat kardam

by n.zanincanadai on

Hi I met the great Karo when I was a teenager at a poetry reading. I was always the only person at these shabeh shers under the age of 55 :) Anyway, he blew my mind!!! The poems were so strong and his reading was so down to earth, easy to understand, unpretentious and powerful. He took the time to talk to me for a long time. Even about his childhood. I asked a million questions and he was very attentive in his responses. I have an autographed book from him and it's a treasure. I love Forough F. but I some times think we give her a bit too much credit because she was a woman revolutionalizing poetry with her amourous experiences. There have been others like her but no one ever got to be as mainstream as her. Anyway, I think Karo is sometimes better than her. He left a very nice impression in my mind. A very generous artist. The poem was wonderful thanks. The 6th line of this poem is one of my all time favorite sentences ever written. The profile picture with the black shirt is a better one for you ebi. Thanks

ebi amirhosseini

Dear Irandokht

by ebi amirhosseini on

 

If my memory helps me correctly!,I believe " Forough Farokhzad",has a poem called " Osyaan ",very similar.

But,we both must seek the help of " Abarmard", and " Manoucher Avaznia",since they know more about Verse!

best wishes

ebi


IRANdokht

wow

by IRANdokht on

This piece sounds so familiar to me, but I don't know how and where I know it from. Can you give me some background maybe you could jog my memory...

All I know is that I had not heard of it in a very very long time.

Thanks so much!

IRANdokht


ebi amirhosseini

So true !

by ebi amirhosseini on

We all need this to happen yesterday!!!!