برگرفته از کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول


Share/Save/Bookmark

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
19-Jun-2008
 

فیلم
جورج اورول نویسنده کتاب معروف قلعه حیوانان در این کتاب (فیلم) با دیدی بدبینانه به آینده تئوری برادر بزرگتر رو مطرح می کند و شرایطی را بیان می کند که ارتباط عاطفی انسانها جرم است و توام با ترس مخفیانه برقرار می شود ... رسانه ها مشغول تبلیغ جنگ در جریان و بیان موفقیت های حاصل از جنگ هستند... مشاهده رسانه برای همه اجباری است ...عکس برادر بزرگتر همه جا مشاهده می شود... رسانه نام به اصطلاح خیانت کاران را به مردم با تصاویرشان معرفی می کند ... در کتاب مقدس جنگ لازمه اتحاد و نظم جامعه بیان شده و باید دشمن و جنگ وجود داشته باشد تا جامعه نظم داشته باشد... مواد غذایی نایاب و گران است ... افکار و عقاید مردم توسط برادر بزرگتر کنترل و جهت دهی می شود ... رفتار مردم در جامعه رفتاری دوگانه است و عقایدشان را پنهان می کنند و در جامعه متفاوت عمل می کنند ... مردم ترسو شده اند و فقط دنبال منافع شخصی شان هستند... سربازان سیاه پوش خانه های مردم را جستجو می کنند ... آثار باقی مانده از قبل از دوران برادر بزرگتر را از بین می برند... لباسها و پوشش مردم کنترل می شود ...اعدام های دست جمعی در ملاء عام انجام می شود... مخالفین برادر بزرگتر در اتاق ۱۰۱ مجبور به توبه می شوند ...

------------------------------------------
Video from Geroge Orwell's 1984
" ۱۹۸۴" برگرفته از کتاب ۱۹۸۴ به نویسندگی جورج اورول


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
bajenaghe naghi

ebi jan

by bajenaghe naghi on

my son wants me to read this book but it has many difficult words and the type is very small and my eyes do see well. But I am determined to read this book because I love my son.