Nowruz

Nowruz
by ebi amirhosseini
11-Mar-2009
 

 

 Freer & Sackler Galleries Celebrate Persian New Year,Nowruz.

 

 

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
ebi amirhosseini

Hajminator aziz..

by ebi amirhosseini on

Beautiful choice of poem.

sepaas

Ebi aka Haaji


Natalia Alvarado-Alvarez

Happy Nowruz

by Natalia Alvarado-Alvarez on

 

ناتاليا

 

 

 

 

 

 

 


Hajminator

‫ابی عزیز

Hajminator


دست مریزاد، این ویدئو پر از خوشی و قشنگیه. شما ‫‫اشاعه گر رسمی فرهنگ پارسی در خارج شدید. عید شما و همهء عزیزان مبارک.

‫این شعر زیبای وحشی بافقی از نوروز:

بهار آمد و گشت عالم گلستان
خوشا وقت بلبل خوشا وقت بستان؛
زمرد لباسند يا لعل جامه
درختان كه تا دوش بودند عريان؛
دگر باغ شد پر نثار شكوفه
كه گل خواهد آمد خرامان خرامان؛
چه سر زد ز بلبل الا اي گل نو
كه چون غنچه پيچيده‌اي پا به دامان؛
برون آكه صبح است وطرف چمن خوش
چمن خوش بود خاصه در بامدادان؛
نباشد چرا خاصه اينطور فصلي
دل گل شكفته، لب غنچه خندان؛
تو گويي كه ايام شادي و عشرت
به هم صحبتي عهد بستند و پيمان؛
ببين صحبت عيد با مدت گل
ببين ربط نوروز با عيد قربان؛
ز هم نگسلد عهد شادي و عشرت
چو دوران اقبال داراي دوران؛
جهاندار صورت جانگير معني
شه كشور دل گل گلشن جان؛
بزرگ جهان و جهان بزرگي
سر سروران جهان مير ميران؛
سرش سبز بادا كه نخلي چو او نيست
ز گردي كه آيد از آن طرف دامان؛
به دامان يوسف نهفته است كحلي
كه روشن كند ديده پير كنعان؛
جهان چيست مهمانسراي سخايش
نمكدان مه و مهر نان و فلك خوان؛
ز درگاه احسان عاجز نوازش
كه كار جهان مي‌رسد زو به سامان؛
نشاط شب اول حجله در سر
رود پيرزن جانب بيت احزان؛
به دوران انصاف و ايام عدلش
به هم الفت گرگ و ميش است چندان؛
كه بر عادت مادران گرگ ماده
نخواهد جدا از لب بره پستان؛
اگر پايه عدل اينست و انصاف
وگر رتبهء جود اينست و احسان؛
عدالت به كسرا سخاوت به حاتم
بود محض تهمت بود عين بهتان؛
هميشه گشوده است بدخواه جاهش
خدنگي كش از پشت خود جسته پيكان؛
ز فعل بد خويش افكنده دايم
پي جان خود افعيي در گريبان؛
به دست خود آورده ماري و آنرا
نهاده سر انگشت خود زير دندان؛
زهي عقرب بي بصارت كه خواهد
كه نيش آزمايي نمايد به سندان؛
رو اي مور و انگار پامال گشتي
چه مي‌جويي از پاي پيل سليمان؛
كم از قطره‌اي را به افزون ز دريا
چه امكان نسبت كجا اين كجا آن؛
بجنبد از اين بحر گر نيم قطره
به كشتي نوحت كند غرق توفان؛
چه كارت به سيمرغ و پروازگاهش
ترا گر پري باشد اي مور نادان؛
باين پر كه باريست الحق نه بالي
نشايد پريدن ز پهناي عمان؛
به عهد تو اي از تو اطراف گيتي
پر از قصر ومنظر پر از كاخ و ايوان؛
بود جغد ممنون خصمت كه او را
همه خانمان گشته با خاك يكسان؛
كه گر خانه خصم جاهت نبودي
نمي‌بود در دهر يك خانه ويران؛
دل بد سگال تو و شادماني
بود خانه مبخل و پاي مهمان؛
اساس وجود وي و اشك حسرت
بود سقف فرسوده و روز باران؛
عدوي تو آن قابل طوق لعنت
به ابليس آن رانده قهر يزدان؛
فكنده‌ست طرح چنان اتحادي
كه خواهند سر بر زد از يك گريبان؛
به جايي كه مي‌بخشد استاد فطرت
به هر صورتي معنيي در خور آن؛
چو نوبت به معني خصم تو افتد
مقرر چنين كرده وينست فرمان؛
كه كلك نگارنده بر جاي نطفه
كشد صورتش را به ديوار زهدان؛
به امداد حفظ دل راز دارت
كزو راز گيتي‌ست در طي كتمان؛
در آيينهء صاف عكس مقابل
توان داشت از چشم بيننده پنهان؛
به ياقوت اگر موم را دعوي افتد
كز آتش نيايد در او كسر و نقصان؛
بر آيد عرق بر جبين نانشسته
به نيروي حفظ تواز قعر نيران؛
بساط فرح بخش دولت سرايت
برابر به فردوس مي‌كرد رضوان؛
يكي نكته گفتش صرير در تو
كه رضوان شد از گفتهء خود پشيمان؛
كه فردوس خوبست اين هست اما
كه در پيش ما نيست تشويش دربان؛
جوانبخت شاها غلام تو وحشي
غلام ثناگر غلام ثنا خوان؛
براي دعا و ثناي تو دارد
زبان سخن سنج و طبع سخندان؛
گرفتم كه باشد دلم گنج گوهر
گرفتم بود خاطرم ابر نيسان؛
چه آيد چه خيزد از اين ابر و دريا
نباشد اگر بر درت گوهر افشان؛
لبم عاشق مدح خوانيست اما
دليري از اين بيش پيش تو نتوان؛
ز تصديعت انديشه دارم و گرنه
كجا مي‌رسد حرف عاشق به پايان؛
الا تا به هر قرن يك بار باشد
ملاقات نوروز با عيد قربان؛
همه روز تو عيد و نوروز باد
وزان عيد و نوروز عالم گلستان؛


ebi amirhosseini

Bajenaghe AZIZ !!!

by ebi amirhosseini on


ebi amirhosseini

Desi Jaan

by ebi amirhosseini on

Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery  : The video is showing the hand stenciling of T-shirts with traditional Nowruz symbols.

//www.youtube.com/watch?v=tWCn8S_iGwc

 

Sepaas


 

Ebi aka Haaji


bajenaghe naghi

ebi jan

by bajenaghe naghi on

great video. it is so nice to see Nourooz celebrated like this. thanks for sharing and by the way, a great piece of work. 


desi

Nice to see the Smithsonian

by desi on

Nice to see the Smithsonian supporting Nowruz.  Thanks Ebi.