رضایت از زندگی video

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
27-Aug-2008
 

  چند دختر و پسر ایرانی (احتمالا" در تهران) ازفرهنگ و معلومات و میزان رضایت خود از زندگی برای خبرنگاری از آمریکا صحبت میکنند.ا


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini