خروج اسلام از ایران

Fred
by Fred
17-Jun-2011
 

از بدو انقلاب خوش عاقبت هر اعتراضی به رفتار نظام پر برکت خصوصاً علیه مردم بی پناه ایران؛ با اتهام خطرناک " اسلام ستیزی " و برادر دوقلوی آن " اسلام هراسی " و صد البته " جنگ طلبی " مواجه شده است.

به عبارت دیگر؛ دُم نظام پر برکت و کارگزاران اسلامیست آن به دین اسلام بسته شده و در سایه این رابطه مخالفت با جانیان و جنگ طلبان اسلامیست مترادف با مخالفت با دین اسلام قلمداد میشود.

سالیان متمادی اسلامیست ها/ یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان؛ از این حربه علیه مخالفان نظام پر برکت و " اصلاح طلبان حکومتی " کمال استفاده را کرده اند و بسیار جانهای عزیز قربانی این خدعه شده است.

از آنجاکه حقیقت پری رویی است نورانی که چو در بندی سر از روزن برآرد؛ این روزها کار بجایی رسیده که دیگر این حنای اسلامی رنگ باخته و حتی خود " اصلاح طلبان حکومتی " و بخشی از صنف " روحانیون " هم دنبال تبری جستن و فاصله گرفتن از این حفاظ خود ساخته میباشند.

سئوال:

آیا اسلام در حال خروج از ایران؛ حد اقل به عنوان پاسدار مسند قدرت است؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
salman farsi

راوی سنی است

salman farsi


 شما با اسلام ستیز داری یا با نظام به ظاهر اسلامی؟ اگر اولی‌ درست است که خوب تکلیف روشن است ولی‌ اگر دویمی صحیح است دیگر چرا از اسلام بد میگویی؟ حقیقت اینست که شما حضرات این دو را از هم تفکیک نمیتوانید بکنید. ولی‌ این مشکل شماست مشکل اسلام نیست. اسلام وقتی‌ چوب بیرقش را به زمین کوبید آنجا ماندگار است. آیا هیچ جایی را دیده اید که از اسلام عبور کند که ایران دومیش باشد؟ وعده و وعید به دوستان مدهید که موجب خجالت گردد.

 For an Islamic democracy


RostamZ

I hope so Fred

by RostamZ on

I hope religtion leaves the politics of Iran for ever and the Mullahs get what they have long deserved.