مسجد همجنسگرایان

Fred
by Fred
05-Dec-2012
 

پژوهشهای اخیر درصد همجنسگرایان را بین ۰٫۶ تا ۵٫۴  از کل جمعیت جهان تخمین زده اند، یعنی از نزدیک به هفت میلیارد انسان، ۴۲ تا ۳۷٠ میلیون نفر از آنان همجنسگرا میباشند.
همه ادیان ابراهیمی با همجنسگرایی مخالف و در برخی کشورها که تحت قانون شریعت اداره میشوند، مانند ایران، همجنسگرایان با مجازات مرگ روبرو میباشند. در کشورهای دموکراتیک برگزاری مراسم هر باور دینی توسط همه اجزاء جامعه آزاد میباشد.  
خبر:
" لودوويچ محمد زاهد، کنشگری که مسجد پذيرای همجنسگرايان را تأسيس کرده، مسلمانی فرانسوی- الجزایری تبار است و مسجد خود را به کمک دیگر کنشگران حقوق همجنسگرايان به همراه فدريکو جوکو پروکوپيو، يک راهب بودايی بنیان گذاشته است."
به عبارت دیگر؛ برای اولین بار مسلمانان همجنسگرا میتوانند بدون کتمان طبیعت خویش با الله در مسجد راز و نیاز و سُجده کنند.
سئوال:
آیا مسلمانان از همه فرق و مذاهب اسلام، در کشورهای دموکراتیک و خاصه غرب که مورد لعن و نفرین از سوی برخی از آنان قرار میگیرد،  بیشتر آزادی برای نیایش به الله خود دارند یا در کشورهای تحت قانون شریعت با تقسیرهای گوناگون فرقه ای از اسلام؟
تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
49
3
Dec 04, 2012
more from Fred
 
salman farsi

Still lying brother Fred?

by salman farsi on

You appear to selectively buy and accept the claims of the anti-Islamic regime of Iran as it suits your agenda. Since when Iran is ruled under the laws of Shari'a? Just because they claim they do you buy that? They claim many more things why don't you buy those as well? The claim there are no political prisioners in Iran. Why don't you buy and accept that?

 

Because the sub-text of your daily blogs is to bash Islam by pretending that the regime of Iran is the true face of Islam.

Keep truckin' brother.

For an Islamic democracy