مثنوی فارگلیسی


Share/Save/Bookmark

gorgahoo
by gorgahoo
01-Jan-2008
 

نصیحت مرد کابوی جوان ایرانی را

بود یک عاقل مرد ِردنِکی 1

تافی2 اش میگفت به آهن آی زکی

قدّ او رعنا، ولی استووپ 3 هم

زیر بار زندگی و همّ و غم

یک کلاه کابوای او بر سرش

پنج گالن آب گنجایش دَرََََش

چهرۀ تفتیده اش چین و چروک

حاصل یک عُمرِ پُر سِیر و سُلوک

تــافته او گردنش ازآفتاب

در نرفته هرگز او از هیچ جاب4

دست او پر پینه از بیل و کلنگ

چشم او هشیار و تیز مثل پلنگ

ویــزدامِ او همان ویزدامِ خلق5

استریت فوروارد6 و بی ریا و دلق

گفت بشنو تو ز من یک مـــاکسیم7

پر بها تر از دلار و زرّ و سیم

می بدادی تو اَتِنشِن8 گاه گاه ؟

ظهر و عصر و شام و هنگام پگاه

به غزل خوانان مرغان چمن

ظاهراً بازی کنان با یاسَمَن

لیک نزدیک گر کنی تو یک نگاه

سورپرایز9 خواهی شدی تو آنِگاه

بینی آن خیلِ وسیع مرغکان

قمری و غازو کلاغ و اُردکان

زاغکان و عندلیب و داو10 ها

چشمشان بر زیر دمب گاوها

تا فرو افتد یکی تاپاله ای

بهر ایشان آن بُوَد ناواله ای 11

سوی آن جمله بَرند با هم هجوم

از کفِ صحرا و یا زوج نجوم

با نوک و با سینه و با پایِِِشان

با تمام هیکل و با جانشان

میرَوَند در قلب تاپاله فرو

میشناسند محبوب را رنگ و بو

پخش کنند آن بول شِت12 راعنقریب

چون بخواهند هم بَرَند از آن نصیب

در پِیِ کِرنِل هم اندر ریفییوز 13

هم مصَمّم همچو هــاواردِ هییوز14

عالمند این مرغکان بر سّرِ غیب

با پِهِن کشتی گرفتنشان چه عیب

می بُرَند دانگ 15و به کِرنِل 16میرسند

از هِیوندایی17 گزارند و به تِرسل18 میرسند

پس فرو کن پند و اندرزَم به گوش

در پِیِ روزی تو میباش سخت کوش

ما همه مرغان و کار تاپاله ای

نه شکایت تو کن و نه ناله ای

بهرِ کسبِ کِرنِلَت کُن تو تلاش

در پِیِ لوز و گلابی تو مباش

می ندار تو انتظار از زندگی

که کند هم مر تو را آن بندگی

کار نَبوَد هیچگاه اِسلَََم دانک19

ایــزی مانی 20 د ر کف و تو سویِ بانک؟

سود برده تو بدونِ اَگرَوِیت21

خوش خوش و بی دردِ سر مثلِ کُوِیت؟

رییِلستیک22 کن تو برداشتت ز کار

تا نوازد زندگی بهرَت گِتار

تو بکن ادجَست23 اَتیتوود 24 خود
تا رسی بر اوج آلتیتوود25 خود

Redneck / 2. Tough / 3. Stoop / 4. Job / 5. Folks’ wisdom / 6.Straight forward / 7. Maxim/ 8.
Attention / 9. Surprise / 10. Dove / 11. Animal feed / 12. Bull shit / 13. Refuse / 14. Howard Hues/ 15.
Dung / 16. Kernel / 17. Hyundai / 18. Toyota Tercel / 19. Slam dunk / 20. Easy Money/ 21
. Aggravate / 22. Realistic / 23. Adjust / 24. Attitude / 25. Altitude


Share/Save/Bookmark

Recently by gorgahooCommentsDate
اگر حافظ جای من بود
2
Oct 15, 2012
God is Gravity...
2
Sep 10, 2012
Get busy living
-
Jun 02, 2012
more from gorgahoo
 
default

kaar kaar e ingilisaas

by dayee jan napelon (not verified) on

in ingilisaa mikhaan masnaniye maa ro kharab konan. beghole napelon, un chizi keh ha'di nadaareh khariyate, khariyat...


default

Very "loos"

by Critic (not verified) on

I agree with the previous post. Your poem (masnavi) lacks "vazn o ghafieh" and its English words are so uncommon in usage so the reader cannot relate to them readily. I suggest you read Hadi Khorsandi's masterpiece of the same type which is the best Farsi-English piece ever written.


default

cherteh motlagh

by Fart space (not verified) on

cherteh motlagh