همجنسگرایی، دین، علم


Share/Save/Bookmark

gorgahoo
by gorgahoo
06-Sep-2010
 

اخیراً دکتر سروش در سخنرانی خود در دانشگاه تورنتو از پاسخ به سؤالی در باره نظرش درباب حقوق همجنسگرایان عمدتاً سر باز زد.  البتّه چنین برخوردی از جانب ایشان کاملأ قابل فهم است. چرا که مدّتهاست او هم از طرف رژیم ملاّیان  و هم از سوی جمعی که بر این باورند که افراد (از جمله دکتر سروش) حقّ تغییر و تکامل فکری ندارند، مورد حمله است.

امّا واقعیّت امر این است که در برخورد به موضوع همجنسگرایی، مانند دیگر موضوعات مربوط به حیات و موجودات زنده، بایستی مسئله را در چهارچوب اصل بقا و ادامه نسل که با مکانیزم "انتخاب طبیعی" پیش میرود، دید. بر همین اساس، همجنسگرایی در پهنۀ طبیعت کاربرد و "آینده" ای ندارد و قضاوت منفی تقریبأ همه تمدّنها و مذاهب ( عُرف و شَرع) برخاسته از این ریشه است. البتّه این توجیه جنایات فراوان برعلیه همجنسگرایان (مخصوصآ به دست مذهبی ها و فاشیستها) نیست وترس از سوء استفاده مؤمنین یا همجنسگرایان افراطی از چنین گفتگوهایی نباید باعث خود سانسوري اهل فکر و قلم بشود.

موضوع دیگری که آقای سروش به آن اشاره کرد، ناتوانی علم در حلّ مسایًل معنوی انسان و در نتیجه لزوم جدّی گرفتن دین بود. در اینکه دین را بعنوان بزرگترین یا یکی از بزرگترین موضوعات جوامع انسانی بایستی جدّی گرفت، شکّی نیست. امّا نیز نباید فراموش کرد که خود دین هم در مجموعۀ "علوم"انسانی جای دارد؛ هر چند که تلاش دین برای توضیح جهان غالباً ناقص و غلط است. امّا در نهایت همین علم (از جمله روانشناسی، آنتروپولوژی،بیولوژی، جامه شناسی) خاستگاه، لزوم، مکانیزم و موارد استفاده محتمل دین در جحت بقا و ادامه نسل بشررا کشف کرده و خواهد کرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by gorgahooCommentsDate
اگر حافظ جای من بود
2
Oct 15, 2012
God is Gravity...
2
Sep 10, 2012
Get busy living
-
Jun 02, 2012
more from gorgahoo
 
benross

شاید پیش از

benross


شاید پیش از «علوم انسانی» باید از «علوم حیوانی» شروع کرد.


Disenchanted

Check this!

by Disenchanted on


Fred

شرط "تغییر و تکامل"

Fred


مسلماً "افراد حق تغییر و تکامل فکری " دارند که این حق شامل حاج فرج دباغ، عبدالکریم سروش، هم میشود.

ولیکن افراد حق ندارند با انکار سابقه خود از زیر بار مسئولیت اعمالشان شانه خالی کنند.آقای "دکتر سروش" هنوز که هنوز است میگوید کمیسر انقلاب فرهنگی نبوده و فقط تلاش کرده در دانشگاه ها را نبندند.

 این توضیح حاج فرج دباغ در حالی است که تعداد کثیری از اساتید و دانشجویانی که  "پاکسازی " شدند گواهی میدهند که "دکتر سروش" دروغ میگوید.

یکی از شرایط لازم و واجب "تغییر و تکامل" راستگویی است و حاج فرج دباغ با راستگویی مشکل دارد.