اگر من جای خدا بودم .


Share/Save/Bookmark

اگر من جای خدا بودم .
by IRANdokht
22-Dec-2008
 

اگر من جای خدا بودم همان یک لحظه اول.

اگر من جای او بودم همان یک لحظه ی اول ...

به همه می گفتم که من اصلا وجود ندارم بروید مثل آدم زندگیتان را بکنید و این قدر داستان و شعر درست نکنید. خودتان من را درست کرده اید که کاسبی کنید و سر هم دیگر را کلاه بگذارید، چرا پای من را وسط می کشید؟! اگر من خدا بودم چرا موسی را بفرستم بگویم شنبه را تعطیل کند و عیسی را بفرستم بگویم یک شنبه را و محمد را بفرستم بگویم جمعه را؟ چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را در کلیسا بنوشد و مسلمان به جای شراب شلاق بخورد؟ اگر من وجود داشتم و اینقدر مهربان بودم که همه دین ها می گویند چرا بیشتر تلفات تاریخ و جنگ ها در تاریخ با نام دین و انجام تکلیف دینی و هدایت مردم و بردن مردم به بهشت صورت گرفته است؟ اگر من خدا بودم چرا این همه آدم کج و معوج به اسم من روی زمین خدایی می کنند و کلید بهشت می فروشند و یا دنیا را برای مخلوقات من(؟!) جهنم کرده اند؟ خدایی که به عبادت محتاج باشد، خدایی که قسم بخورد جهنمش را از نافرمانان پر می کند، خدایی که فقط محبان علی را به بهشت راه بدهد و بقیه پیامبرانش بشوند زرشک، خدایی که می گوید زمین آزمایشگاه است و آدم ها موش آزمایشگاهی و تمام آن چه که در زمین حرام کرده را در بهشت وعده می دهد من نیستم. اصلا من نیستم.


بروید مغزتان را بکار ببرید و بیخود بی عرضگی هایتان را به اسم این که من چیزی می دانم که شما نمی دانید نگذارید. اگر نمی توانید از پس گردن کلفت هایتان بر بیایید چرا پای من را وسط می کشید؟ نخیر قرار نیست من در آن دنیا حساب لات و لوت های دنیا را برسم. اگر عرضه دارید خودتان از خجالتشان در بیایید. یعنی چی دست روی دست می گذارید و منتظرفلان و بهمان می شوید. آقا جان قرار نیست کسی را بفرستم. مفهوم شد؟ همه شما ها چند میلیاردی سلول خاکستری در آن مغزهایتان دارید بکارش ببرید و بجای تسبیح استخاره انداختن از این سلول ها استفاده کنید تا فاسد نشود. اگر در قدرت طلبی و فریبکاری روی مزرعه ی حیوانات را هم سفید کرده اید و به همه ی دنیا گند زده اید چرا می گویید قضا و قدر من است؟

یعنی اگه من خدا بودم اندازه ی مدیر گوگل هم عرضه نداشتم یک دم و دستگاه درست و حسابی راه بندازم که هم کارمندش راضی باشد هم مصرف کننده اش؟! شما یک بار در این گوگل ساین این کنید تا دو هفته بس است لازم نیست روزی چند بار جلویش خم و راست بشوید و هزار خواهش و تمنا کنید تا سرویس هایش مثل ساعت کار کند.

وضع دعا و نفرین هایتان هم از همه بدتر است! بهتان گفته باشم که 99.99 در صد این دعاها اسپم است و اصلا در میل باکس من ظاهر نمی شود (تازه اگرمن باشم!).  بروید خودتان را هم نکشید و زندگیتان را به دستتان بگیرید.


خلاصه اینکه من نیستم. من را قاطی این بازی ها نکنید. بروید دکان دستگاهتان را جای دیگری باز کنید...


Share/Save/Bookmark

Recently by IRANdokhtCommentsDate
Iran's Oscar Victory Over Israel?
9
Mar 02, 2012
Abadani Mouse
16
Feb 10, 2011
Ambassador of Death
9
Aug 24, 2010
more from IRANdokht
 
jamshid

Dear Ebi

by jamshid on

Thanks for the info. 


ebi amirhosseini

Jamshid Jaan

by ebi amirhosseini on

By late Karo Derderian.He was brother of late Vigen,Soltaane pop.

//iranian.com/main/blog/ebi-amirhosseini-29

//aavang.blogfa.com/post-452.aspx

 

Ebi aka Haaji


jamshid

Ebi

by jamshid on

Thanks for the poem. I think I am going to read this one a few times over. Do yo know who wrote this?


IRANdokht

Thanks again!

by IRANdokht on

Shazdeh and Ebi: thanks for the poems. Karo's poem always makes me think of a "divine dictatorship", and there have been times that I have wished for such "improvement".

Tahiri jan

The spiritual, peaceful, uniting force of religion is not what people are rebelling against. You are absolutley correct in defending such belief. The growing dissatisfaction with all things religious is a natural reaction to the crimes, discriminations, hate and murders encouraged by the religious figures throughout the history. As you also mentioned, the spiritual religion has been transformed to superstitions and finally reached the point that it advocates the exact opposite of what it's meant to do. Lets hope a true wave of humanity embraces the human kind and makes it aware of the beauty of peace and unity.

Happy Holidays all 

IRANdokht


ebi amirhosseini

با سلام دوباره....

ebi amirhosseini


 کفرنامه کارو

 *************


-شبی در حال مستی تكيه بر جای خدا كردم

-در آن يك شب خدايا من عجايب كارها كردم

-جهان را روی هم كوبيدم از نو ساختم گيتی

-ز خاك عالم كهنه جهانی نو بنا كردم

-كشيدم بر زمين از عرش، دنيادار سابق را

-سخن واضح تر و بهتر بگويم كودتا كردم

-خدا را بنده ی خود كرده خود گشتم خدای او

-خدايی با تسلط هم به ارض و هم سما كردم

-ميان آب شستم سهر به سهر برنامه پيشين

-هر آن چيزی كه از اول بود نابود و فنا كردم

-نمودم هم بهشت و هم جهنم هردو را معدوم

-كشيدم پيش نقد و نسيه، بازی را رها كردم

-نمازو روزه را تعطيل كردم، كعبه را بستم

-وثاق بندگی را از رياكاری جدا كردم

-امام و قطب و پيغمبر نكردم در جهان منصوب

-خدايی بر زمين و بر زمان بی كدخدا كردم

-نكردم خلق ، ملا و فقيد و زاهد و صوفی

-نه تعيين بهر مردم مقتدا و پيشوا كردم

-شدم خود عهده دار پيشوايی در همه عالم

-به تيپا پيشوايان را به دور از پيش پا كردم

-بدون اسقف و پاپ و كشيش و مفتی اعظم

-خلايق را به امر حق شناسی آشنا كردم

-نه آوردم به دنيا روضه خوان و مرشد و رمال

-نه كس را مفتخور و هرزه و لات و گدا كردم

-نمودم خلق را آسوده از شر رياكاران

-به قدرت در جهان خلع يد از اهل ريا كردم

-ندادم فرصت مردم فريبی بر عباپوشان

-نخواهم گفت آن كاری كه با اهل ريا كردم

-به جای مردم نادان نمودم خلق گاو و خر

-ميان خلق آنان را پی خدمت رها كردم

-مقدر داشتم خالی ز منت، رزق مردم را

-نه شرطی در نماز و روزه و ذكر و دعا كردم

-نكردم پشت سر هم بندگان لخت و عور ايجاد

-به مشتی بندگان آْبرومند اكتفا كردم

-هر آنكس را كه ميدانستم از اول بود فاسد

-نكردم خلق و عالم را بری از هر جفا كردم

-به جای جنس تازی آفريدم مردم دل پاك

-قلوب مردمان را مركز مهر و وفا كردم

-سری داشت كو بر سر فكر استثمار كوبيدم

-دگر قانون استثمار را زير پا كردم

-رجال خائن و مزدور را در آتش افكندم

-سپس خاكستر اجسادشان را بر هوا كردم

-نه جمعی را برون از حد بدادم ثروت و مكنت

-نه جمعی را به درد بی نوايی مبتلا كردم

-نه يك بی آبرويی را هزار گنج بخشيدم

-نه بر يك آبرومندی دوصد ظلم و جفا كردم

-نكردم هيچ فردی را قرين محنت و خواری

-گرفتاران محنت را رها از تنگنا كردم

-به جای آنكه مردم گذارم در غم و ذلت

-گره از كارهای مردم غم ديده وا كردم

-به جای آنكه بخشم خلق را امراض گوناگون

-به الطاف خدايی درد مردم را دوا كردم

-جهانی ساختم پر عدل و داد و خالی از تبعيض

-تمام بندگان خويش را از خود رضا كردم

-نگويندم كه تاريكی به كفشت هست از اول

-نكردم خلق شيطان را عجب كاري به جا كردم

-چو ميدانستم از اول كه در آخر چه خواهد شد

-نشستم فكر كار انتها را ابتدا كردم

-نكردم اشتباهی چون خدای فعلی عالم

-خلاصه هرچه كردم خدمت و مهر و صفا كردم

-زمن سر زد هزاران كار ديگر تا سحر ليكن

-چو از خود بی خود بودم ندانسته چه ها كردم

-سحر چون گشت از مستی شدم هوشيار

-خدايا در پناه می جسارت بر خدا كردم

-شدم بار دگر يك بنده درگاه او گفتم

-خداوندا نفهميدم خطا كردم ....

 

Ebi aka Haaji


default

مذهب

Anonymous... (not verified)


قومی متفکرند در مذهب و دین
جمعی بگمان فتاده در راه یقین

ناگاه منادیی در آمد ز کمین
کای بیخبران راه نه آنست و نه این (خیام)


Tahirih

God is love.

by Tahirih on

   God is love; God seeketh fellowship, purity and sanctity ; these are the attributes of divinity.

Irandokht aziz , I can imagine why the younger generation in Iran are disillusioned by the notion of God and religion.This is the reason: 

""Alas! that humanity is completely submerged in imitations and unrealities . Superstitions have obscured the fundamental reality, the world is darkened and the light of religion is not apparent. This darkness is conducive to differences and dissensions; rites and dogmas are many and various; therefore discord has arisen among the religious systems whereas religion is for the unification of mankind.

True religion is the source of love and agreement amongst men, the cause of the development of praiseworthy qualities; but the people are holding to the counterfeit and imitation, negligent of the reality which unifies; so they are bereft and deprived of the radiance of religion.

 They follow superstitions inherited from their fathers and ancestors. To such an extent has this prevailed that they have taken away the heavenly light of divine truth and sit in the darkness of imitations and imaginations.

 That which was meant to be conducive to life has become the cause of death; that which should have been an evidence of knowledge is now a proof of ignorance; that which was a factor in the sublimity of human nature has proved to be its degradation. ""

Most regards,

Tahirih


Shazde Asdola Mirza

moment khanoom moment

by Shazde Asdola Mirza on

مرحوم ایرج میرزا خوب گفته بود:

خدایا تا به کی‌ ساکت نشینم؟

من اینها جمله از چشم تو بینم

همه ذرات عالم منتر توست

تمام حقه‌ها زیر سر توست

تو این آخوند و ملا آفریدی

تو توی چرت ما مردم پریدی

خداوندا مگر بیکار بودی؟

که خلق مار در جنت نمودی؟


IRANdokht

Thank you friends

by IRANdokht on

Somehow I knew I wouldn't be the only one who appreciates the message. I wish I had written it myself and could take credit for it :0)

Thanks for your kind comments. 

IRANdokht


jamshid

looking forward

by jamshid on

Those who claim to "know" what god wants should read this. If there really is a god and a day of judgement, it'll be so much pleasure do watch the face of these self-declared prophets in the after life.


Red Wine

...

by Red Wine on

Irandokht jan,i always 'khosham miad' what you write and this time too ... i would like to traduce it in spanish and french for my friends...

Thank you for sharing ma'am :=) .


IRANdokht

Dear Mr Prez

by IRANdokht on

I appreciate the vote of confidence and the opportunity to break through the 16 million cracks in the ceiling...  but my pessar-amoo advised me to accept the new position only if there's a significant raise.  with great responsibility must come a greater compensation ;-)

IRANdokht


Khar

Great post..

by Khar on

IRANdokht Jaan as the President e Mahboob I appoint you to the position of the Almighty :0)) it's about time to have a Woman as God!


IRANdokht

Nazy jan

by IRANdokht on

You're right on the mark. These emails are all initiated in Iran and by the younger generation who is rebelling against all these teachings and sick of the hypocrisy they experience every day.  It's a natural reaction and I do believe that the atmosphere of Iran in the past 30 years has created the opportunity for our people to think outside the box and maybe even free themselves of the old and traditional spirituality that stemmed from the religion.

I personally see nothing wrong with this reaction and I am hoping that by echoing their message, we might be able to soften some religious edges and open communication beyond the boundaries created by traditions.

All religions start from a need for guidance in their original societies. Unfortuantely through the times, they're proven to be more of a divisive factor than a uniting guide. So many conflicts and wars have either had religious causes or the religion was used to recruit people to fight for underlining agendas of greed and power. Why not question these syndicated religions and hopefully agree on a more peaceful spirituality that would become a human bond instead of dividing us into opposing sides.

IRANdokht


Nazy Kaviani

Dear IRANdokht:

by Nazy Kaviani on

Thanks for sharing. To be sure, the emergence of a religious state in Iran has affected many people's views on religion, diety, spirituality, and faith. There is so much sarcasm and humor that is coming out of Iran in the form of music, poetry, prose, art, and film. When you think about it, an average Iranian under the age of 30 has been bombarded with religious words, sentences, books, teachings, and propaganda from the media, schools, and a multititude of other platforms throughout his/her lifetime. I think what we are seeing here is a reaction to anything that is not thoroughly believed and practiced as a private matter. Thank you for providing an opportunity to think.


ebi amirhosseini

Irandokht aziz !

by ebi amirhosseini on

Sepaas for sharing!.

Ebi aka Haaji


default

To Believer

by Ma'at (not verified) on

I see you enjoy ridiculing people of faith. Your mother, and even more your gggrandmother, must be so incredibly proud of you. :)


default

I believe in the following: the Inventor of the laws of physics

by believer (not verified) on

and the programmer of the DNA code decided to enter the uterus of a Jewish virgin, got himself born, then delibrately had himself tortured and executed because he couldn't think of a better way to forgive the theft of an apple, committed at the instigation of a talking sanke. This is what I believe.