مذهب چيست؟


Share/Save/Bookmark

 مذهب چيست؟
by KamRan201
05-Jan-2010
 

يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است، در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند....
"دنيس ديروت"

وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند، کمتر به روحاني و بيشتر به معلم توجه مي کنند.
"رابرت گرين اينگر سول"

دين بهترين وسيله براي ساکت نگه داشتن عوام است.
"ناپلئون بناپارت"

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند، در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم. پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند.
" جومو کيانتا"

مذهب تنها براي بردگي انسان ها خلق شده است.
"ناپلئون"

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد، اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
"سوزان ارتس"

کشيش ها مى گويند که آنها به مردم بخشيدن و خيريه را مى آموزند. اين طبيعى است. چون آنها خود از پول صدقه مردم زندگى مى کنند.
همه گداها مى آموزند که مردم بايد به آنها پول بدهند.
"رابرت گرين اينگر سول"

قسمت هايى از انجيل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند، قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند..
"مارک تواين"

به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت.
"نيچه"

مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردي نامرئي در آسمانها زندگي مي كند كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را. و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي، و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي، او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني، رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني ... ولي او تو را دوست دارد !
" جورج كارلين"

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است.
" آرتور سي كلارك"

مذهب ، آه خلق ستمديده است، قلب دنياي بي قلب و روح شرايط بي روح. مذهب افيون توده هاست .
"كارل ماركس"

آنجا كه علم پايان مي يابد، مذهب آغاز ميگردد .
" بنجامين ديزرائيلي"

دين، افساري است که به گردن تان مي اندازند، تا خوب سواري دهيد، و هرگز پياده نمي شوند، باشد که رستگار شويد....
"کائوچيو"

اولين روحاني جهان اولين شيادي بود که به اولين ابله رسيد.
"ولتر"


Share/Save/Bookmark

more from KamRan201
 
Anvar

Dear KamRan201...

by Anvar on

I agree with most of what you stated.  I also agree that conscience and morality are not exclusive only to the religious people.  Indeed, many mistakes have been made in the name of religions.

In my opinion, religion is a private matter.  It should be the cause for the betterment of self, unity of mankind, and welfare of humanity.  Otherwise, it is useless and it’s best not to have it; especially, if it becomes the reason for hatred, enmity, and perpetual superstition.  

Many religions are by now outdated and clinging to them may no longer be conducive to the advancement of civilizations.

Like you said, this may not be the proper place to discuss this any further.  So let me thank you for introducing me to the site in UK and the invitation to visit.  At first glance, it looks like another nice cyber gathering spot.  I make sure to say hello if I ever run into you over there.

Anvar


KamRan201

*KamRan201* - You’re lucky

by KamRan201 on

دوست گرامی   هر چند این مکان را برای کنکاش در مورد مسئله بزرگی مثل مذهب مناسب نمی بینم و من تنها با آوردن و ذکر عقاید بعضی از بزرگان ، و بدون هیچگونه تفسیری، بیان عقاید تعدادی از متفکران دنیا را کرده ام. پر واضح است که اندیشمندان دیگری هم مخالف این برداشت ها هستند. اما چند نکته واضح و ضروری هست که در بر گیرنده هرگونه نظریه موافق و یا مخالف در باره مذهب هست. اگر بخواهیم مذاهب و بشریت (علم) را با بردار هندسی نشان بدهیم. مذاهب برداری بطرف بالا دارند که بعد از اعلام پیامبری هر شخصیتی دچار قوانین ثابت میشود و بردار صعودی ، بصورت خطی مستقیم و افقی در می آید. شاید در یک برهه از زمان آن مذهب راهگشای مشکلی باشد اما اساس جامد و غیر قابل تغییر مذاهب باعث میشود تا نتواند خودش را با علم و ترقیات بشری همراه کند. یک مسلمان همه چیز را در قران می بیند در حالیکه علوم شناخته شده در دنیا که خوشبختانه با اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته اند از بیلیون بیلیون برابر مطالب تورات و انجیل و قران افزون هستند. پیروی مذهبی حرکت مثبت تفکر را متوقف میکند و بهمین دلیل است که کشور های اسلامی تماما عقب افتاده هستند. جهش کشور های غربی هم در تضاد با مذهب حاصل آمده است یعنی بار علمی مسائل، بعضی توجیهات غلط مذهبی را عقب رانده اند که کمترین آن  مسطح نبودن کره زمین (بر عکس تورات و انجیل و قران) و لغو برده داری است که در تمام مذاهب مباح هستند. تفاوت آشکاری هست بین خدا شناسی و دین پروری که مذاهب با بیان ناقص و ابتدائی در باره خداوند  علم الهیات را هم به درجه بسیار نازلی تنزل داده اند. دیگر اشتباه عموم تصور اینست که اخلاقیات و و وجدان قسمت اصلی مذاهب هستند در صورتیکه ملت هائیکه گرفتار عقاید مذهبی نیستند هم دارای اخلاقیات و و وجدان های سالمی هستند از جمله مردم چین و ژاپن   به هر حال اگر خیلی علاقمند به دنبال کردن این مسائل هستید  من و دوستانم در منبر دیگری در باره این مسائل گفتگوی بسیار داریم و مقدم شما هم گرامی خواهد بود (iranianuk.com/parnian talar)  

Anvar

Says Who?

by Anvar on

*KamRan201* - You’re lucky I practice my religion peacefully or I could’ve taken exception to your blog!  So, you’re safe with me. ;-)

Actually, I enjoyed reading those quotes, but I’ll take Einstein, Emerson, and Kant over Napoleon, Marx, and Carlin any day.

Please share these quotes with your friend Mr(s) J:

“Religion is to do right. It is to love, it is to serve, it is to think, it is to be humble.”  -  Ralph Waldo Emerson

“Religion is the belief in an ever-living God, that is, in a Divine Mind and Will ruling the Universe and holding moral relations with mankind.”  -  James Martineau

“Religion is the recognition of all our duties as divine commands.”  -  Immanuel Kant

“Science without religion is lame, religion without science is blind.”  -  Albert Einstein

“If God did not exist it would be necessary for us to invent Him.”  -  Voltaire

“Ethical religion can be real only to those who are engaged in ceaseless efforts at moral improvement. By moving upward we acquire faith in an upward movement, without limit.”  -  Felix Adler

“Let us revere, let us worship, but erect and open-eyed, the highest, not the lowest; the future, not the past!”  -  Charlotte Gilman

(Regret writing in English in your Persian blog.)

Anvar