هست و نیست

Ladan Farhangi
by Ladan Farhangi
17-Apr-2009
 

 

خجل شدم ز جوانی که زندگانی نیست

به زندگانی من فرصت جوانی نیست

من از دو روزه هستی به جان شدم بیزار

خدای شکر که این عمر جاودانی نیست

همه بگریه ابر سیه گشودم چشم

دراین افق که فروغی ز شادمانی نیست

به غصه بلکه به تدریج انتحار کنم

دریغ و درد که این انتحار آنی نیست

نه من به سیلی خود سرخ میکنم رخ و بس

به بزم ما رخی از باده ارغوانی نیست

ببین به جلد سگ پاسبان چه گرگانند

به جان خواجه که این شیوه شبانی نیست

ز بلبل چمن طبع شهریار افسوس

که از خزان گلشن شور نغمه خوانی نیست

شهریار


Share/Save/Bookmark

Recently by Ladan FarhangiCommentsDate
درد ِ وطن در نگاه نسرین ستوده
11
Nov 05, 2012
شهریورِ خونین
2
Sep 01, 2012
اول و دوم آذر در تاریخ
3
Nov 22, 2011
more from Ladan Farhangi
 
Rad Lanjani

A MASTERPIECE

by Rad Lanjani on

It is one of the masterpieces of Persian Poetry composed by Mohammad Hossein Shahryar.


Homan Mohabadi Ebrahimi

It Portrays the Life of Iranians!

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

It is a very beautiful and thoughtful poem; it portrays the life of people in present-day Iran.


Homan Mohabadi Ebrahimi

خیلی عا لی - آ فر ین به سراینده

Homan Mohabadi Ebrahimi


خیلی عا لی و زیبا ست . آ فر ین به سراینده