اینجـا کسی بـه فکـر درختـان بـاغ نیست

Ladan Farhangi
by Ladan Farhangi
04-Oct-2009
 
A Poem by M. Sahar  

جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۸ - ۰۲ اکتبر ۲۰۰۹


م. سحر

در اخبار بود که : « یکصد و ده اصله از درختان چند صد سالهء باغ فین کاشان خشگ شدند!»
شعر زیر متأثر از این خبر است

 

دل را نصیبِ پیر و جوان غیر داغ نیست
شب غالب است و اهل جهان را چراغ نیست
گِرد زمین غریوِ دغا تار می تند
جز در فضا سیاهی ِ فوج کلاغ نیست
بر خواهش ِ گیاه ، زمین را غم زمان
وزخاک ، بردمیدن گـُل را فراغ نیست
خاکسترست و سایهء ابلیس و خون خشک
جز فرش راه ِ سوخته ی دشت و راغ نیست
فصلی به کام ِ دوزخ و دین، کارساز ِ مرگ
اینجا کسی به فکر درختان باغ نیست


Share/Save/Bookmark

Recently by Ladan FarhangiCommentsDate
درد ِ وطن در نگاه نسرین ستوده
11
Nov 05, 2012
شهریورِ خونین
2
Sep 01, 2012
اول و دوم آذر در تاریخ
3
Nov 22, 2011
more from Ladan Farhangi