به کدام مذهب است این، به کدام ملت است این


Share/Save/Bookmark

Ladan Farhangi
by Ladan Farhangi
17-May-2010
 

xxx 

به مناسبت اعدام عاشقان آزادی در یکشنبه ی خونین

    شیرکو  شاعر بزرگ کرد ازروی  احساسش گفت 

"جمهوری اعدام اسلامی
چه چیزی را به طناب دار نسپرد و اعدام نکرد،
از رویا تا شعر و
از شعر تا زن و از زن تا نان و
تا آب و تا گل و تا چشمه
جمهوری اعدام اسلامی
آنچه را هرگز هرگز نتوانست اعدام کند
آینده و آزادی است".

 و فخرالدین عراقی سرود:

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی
همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت
که رقیب در نیاید به بهانه ی گدایی
مژه ها و چشم شوخش به نظر چنان نماید
که میان سنبلستان چرد آهوی خطایی
ز فراق چون ننالم من دلشکسته چون نی
که بسوخت بند بندم زحرارت جدایی
سر برگ گل ندارم ز چه رو روم به گلشن؟
که شنیده ام زگل ها همه بوی بی وفایی
به کدام مذهب است این، به کدام ملت است این
که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که تو در برون چه کردی؟ که درون خانه آیی
به قمار خانه رفتم، همه پاکباز دیدم
چو به صومعه رسیدم، همه زاهد ریایی
در دیر می زدم من که ندا ز در درآمد
که درآ، درآ عراقی، که تو آشنای مایی

فخرالدین عراقی
Listen to Amir Aram


Share/Save/Bookmark

Recently by Ladan FarhangiCommentsDate
درد ِ وطن در نگاه نسرین ستوده
11
Nov 05, 2012
شهریورِ خونین
2
Sep 01, 2012
اول و دوم آذر در تاریخ
3
Nov 22, 2011
more from Ladan Farhangi
 
goltermeh

Thank you

by goltermeh on

for sharing.


goltermeh

Dear Ladan

by goltermeh on

Nice Thread & Great Performance.