درخت آزادی، عشق ‌توفا ن برف، چرا، بهترین حرف و بهترین راه


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
28-Dec-2009
 

 

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants: 3rd president of the USA

Thomas Jefferson

 درخت آزادی را باید گاه ‌گاه با خون میهن‌پرستان و ستمکاران آبیاری کرد  

 درخت آزادی

ای درختان_ سبز_ آزادی/ بهر_ا نسا ن ، نها ل_ بنیادی
ای كه زا یند ه ی نشا ط_ فضا/ ای نما د_ حیا ت و آ با دی
ریشه و ساقه ی شما خشك است/ به دیار_ كهن : غمان وادی
نه گلستا ن ، نه ‌پهنه بستا نی/ یک جوانه ، نه رسته بر شادی
نه سرودی ز عشق و از امید/ نه درودی ، نه با نگ و فریا دی
سربه سر محنت است و رنج و عذاب/ نه عطوفت ، نه دست_امدادی
بستر_ خاك ، سرخ و خونین باد/ ای درختان_ سبز_ آزادی : منوچهر سعادت نوری

عشق ‌توفا ن برف

تو فا ن بر ف ،  د ل به زمین با زد
و ینگو‌نه  عشق را ،  چرا جو ید
تا روی خاک ‌پا ک ، ‌تن ا ند ا زد
با ید که چرک را ،  ز  زمین شو ید
: دکترمنوچهرسعا دت نوری

 یاد آوری: با الهام ازدکترشفیعی کد کنی که چنین سرود 
آخرین برگ سفر نا مه ی با را ن ا ین ا ست / که زمین چرکین است

چرا

چرا  ا نوا ر تا با ن ، آ رزو شد / چرا  رگ ها ی عا شق ، تا ر مو شد
چرا یوسف ، زلیخا شد  فسا نه / ‌چرا  بس عشق ، حر ف  و گفتگو شد
چرا خسرو نه شد همرا ه شیرین / ‌چرا مجنون به صحرا سو به سو شد

چرا فرها د ا ز شیرین جد ا ما ند/ کنا ر بیستو ن ،  ا و  کو به  کو شد
چرا  آ رش  همه جا ن در کما ن کرد / که مرز کشور ی پا یا ن ا و شد
چرا آ ن  رستم  فر خ  سو ا ر ا ن / نبر د ی  نا برا بر ،  روبرو  شد

چرا  آ ن را بعه  د ر خون به غلتید / چرا  فر یا د حلا ج  د ر گلو  شد
چرا  ناهید خو با ن ر فته ا ز یا د / چرا  اهر یمن ، ا ینگونه  نکو شد
چرا  ظلمت ، بشد چیر ه به ا فلا ک /  چرا  ا نو ا ر  تابان ، آرزو شد

چرا مهر و وفا ، گشته فرا موش / چرا عهد  و  زما ن ، آ شفته خو شد
چرا ایران ، گسست از ارج و شوکت / ا سیر و برده ‌ی دست عد و شد
نمی د ا نم ترا ،  پا سخ چه گویم / همین د ا نم که د نیا ،  زیر و رو شد:  منوچهر سعادت نوری

بهترین حرف ، بهترین راه

حیرت نسل بشر ، د ر بستر آ غا ز تا پا یا ن / از پس ا مروز ، فرد ا ‌ها  چه  زا ید بود
بهترین حرف دل ا نسان درین ‌توفنده‌ ها  دوران/" د وست دارم درکنارت" تا که با ید بود
بهترین حرفی که بردل خوش نشیند همچنا ن/"دوست می دارم ترا"هرجا، که     شا ید بود
بس زوا ل حرف ها دارد دل_ چر خ زما ن / حرف عشق پا یند ه است و مرده نا ید * بود
نفرت و کین است ، خلاف مذهب آ زا د گا ن/ عشق آن آ ئین که یزدان را خوش آ ید بود
بهترین را ه تمام عمرا نسا ن حد یک ا یما ن/ "عشق ورزید ن" که با آن ، زند ه با ید بود

منوچهر سعادت نوری
Montreal/ 06-21-2005

  * با الهام از مولوی که چنین سرود

در عشق زنده باید کز مرده هیچ نآید

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

Read More on  The Chains

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Homan Mohabadi Ebrahimi

چرا ایران ، گسست از ارج و شوکت

Homan Mohabadi Ebrahimi


چرا ایران ، گسست از ارج و شوکت / ا سیر و برده ‌ی دست عد و شد
 نمی د ا نم ترا ،  پا سخ چه گویم / همین د ا نم که د نیا ،  زیر و رو شد


Homan Mohabadi Ebrahimi

Excellent and

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

very good poems.


Rad Lanjani

Thanks

by Rad Lanjani on

Thank you for sharing.


Rad Lanjani

Hi

by Rad Lanjani on

Good collection.