The Chains زنجیرها

Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
27-Nov-2009
 

Man is born free, but everywhere he is in chains: Jean Jacques Rousseau

زنجیرها

د نیا ی ما همه زنجیر ا ست / طرحی ز نقطه ، ز تصو یر ا ست
زنجیر شط و نهر  به د ر یا ها / تبخیر و ا بر و با رش فر د ا ها
زنجیر رود و کوه و بیا با ن ها / مرزی به قوم و گونه ی ا نسا ن ها
یا خط جا د ه ها به  تن صحرا / پیوند  کوی و شهر و د هستا ن ها
در دشت  و جلگه د ا منه ی مرتع / زنجیر گله ها  پی  چو پا ن ها
زنجیر نای و نی چه حکا یت ها / د ا رد زعشق و سلسله پیما ن ها
پیوند نا ی و شش به تنفس ها / زنجیر چشم  و  لب به  تجسس ها
زنجیر بوسه بر رخ و بر  لب ها / زنجیر روز و پنجره ی شب ها
زنجیر شب به هفته و مه بر سا ل / مکتوب سرگشا ده ی بس اعما ل

زنجیر اشک و دیده و حسرت ها / زنجیر سینه ،  آهی و عبرت ها
زنجیر دل به عشق و مسرت ها / زنجیر سر به وهم و چه فکرت ها
پیوند عا شقا نه ی د و د لد ا ر / مولود نو رسید ه ی آ ن د ید ا ر
زنجیره ‌ا ی ز کربن و صد ها  ژن / پیوند  خط  فسفر و ا کسیژن
زنجیر کودکی به نوازش ها / هر لحظه فرصتی و چه کا وش ها
طبع جوا ن چو تشنه ی خوشکا می / زنجیره‌ای به چشمه ی خواهش ها
زنجیر زلف یا ر و پر یشا نی / د ل د ر د ر و ن سینه  به آ تش ها
د ر کوچه های عشق به آ ن د لبر / عصر جو ا نی آ مد ه نا گه، سر
زنجیره‌ ها ی کود کی و پیری / پیو ند کا و شی  به  زمینگیر ی
د ر را ه زند گی به فنا پرسه / زنجیری از شما رش یک ، دو ، سه
د نیا ی ما همه زنجیر ا ست /  طرحی ز نقطه و  تصویر ا ست

منوچهر سعا دت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

(Anthology of Chains: See below)

نگاه کنید به برخی‌ دیگر از سروده‌های مجموعه زنجیرها

تعریف شعر 2

خواهم بروم3

حیرت 4

در آن دیار 5

 راز دل 6

اگر پرسی ، چه خوا هم زین ز ما نه
ز گردون ، یا زگیتی ، یا کز ین دهر

وگر ، گویی چه خواهم ، جا ودا نه
درین گوشه ، در آ ن سو ، وندرین شهر

اگر ، ای دوست ، خواهی را ز_دل را
بگویم با تو : رو در رو ، بر ا بر

ند ا رم ، غیر ازین هیچ آ رزویی
که با ، تو ، روز و شب ها ‌یم شود سر

تو باشی ، پر زعطر _عا شقا نه
و دنیا ، خا لی از هر فتنه و شر

نفس را ، درکنا رت ، تا زه سا زم
نفس ، در آ ن هوا ی _تو ، معطر

همه خلق_ جها ن ، د ا نند کزعشق
به تو دل بسته ا م ، عمری سراسر

به هر سو ، بنگرم نقش _تو آنجاست
ترا بینم ، یکی درد ا نه گوهر

نگا ه_تو ، هما ن لبخند_صبح است
و بوسه از لب ات ، قند_ مکرر

ترا مثل _همیشه ، دوست د ا ر م
که جز تو ، بر نگیرم ، یار _ د یگر

صبر خدا 7

نابودی ارزش‌ ها 8

نخستین ا نتخا ب 9

آ یند ه ی نزد یک  10

گرسنه چشم  11

کارعشق  12 &

زنجیری ازسروده‌های خلیج پیوسته فارس  13

زنجیر نفرین ها  14

زنجیری ازسروده ‌ها ی شهر ناشناخته  15

جند یشا پور  16

16 A : زلزله  

سرزمین  17

18-19-20  دشمن - سیاه چال - غروب

زنجیر نا مردمی ها و نا مردی ها  / نامرد ی و ریا ، شده سرمشق و آرمان 21

غزل مهیار 22

زنجیری ازسروده ‌ها ی یلدا /  نا م تا زه : مجنون عا شق 23

درخت آزادی، عشق ‌توفا ن برف، چرا، بهترین حرف و بهترین راه 24-25-26-27

روزگار خزان 28

واژه ها 29

اینست دعا 30

یا خته 31

زنجیره سرودهایی درباره سده 32

ز مز مه ی عشق 33

نرد با ن عشق 34

35  ا ند ا زه ی عشق

الفبا ی عشق 36

زنجیره سروده‌هایی‌ درباره بیست و دوم بهمن 37

گرد با د 38

جد ل  39

اجا زه  40

41 پند زند گی

42 ز نجیر ز ند گی

43 صفحا ت کتا ب زند گی

44 سرگذ شت زند گی

زنجیری از سروده های نوروزی 45

قلب ما ، ا ز كجا ست می گیرد: پرسش 46

قصیده ی تازه ی دماوند 47

د وبا ره  48

تنها تو 49

 فرشته / و سروده های دیگر 50
 

غریبا نه ها ی شب  51

52 - 53 - 54 گفتارعشق - دوستدارعشق - چشم هایش

55 - 56 - 57 -58 نشای عشق - شاید-در راه عشق-صبح عشق

59 - 60 - 61- 62 - 63 درون- بهترین ‌گوهر- آن لحظه- دیدار- بوسه برمهتاب

64-65-66-67-68-69 بزم- بی تاب- شمارش- حضورتمنا- زاد روزش- دربنیادعشق

70 پایان 

71 همیشه

72  چراغ شادمانی

73 کفر وایمان 

74  شادی آفرین

75  افسوس

76 این جهان 

77 آ نچه باور ما ست 

78-79-80-81-82-83 ما ه پیش - شعا رمن - دیگری - چلچراغ - د ا ستا ن ما - شبنم وا ژه ها 

84-85-86-87-88  بوسه ها ی زیر با را ن - خیمه ی وصل - فرآ یند بوسه - روند عشق - راه او

89 - 100 یکزمان آید(آشتی خدا)-جستجو-کاش -نورخواهد بارید-پرچم رها‌یی(کشورآرین نمااحیا)-آتش وجد-حرف هاوفریادها-کوچ-برترین ‌پیام ونیکوترین شعار-سلا م برغم-درکوشش و تلاش-ای چرخ 

101 سرا پا یش 

102 پیام نسیم 

103 د ره ی پلنگ

104  آ بشا ر نیا گا را

105 نمره ی ا نضبا ط 

106  پیوند

107-121 آرتمیس - بخاطرآر- فا نوس مهر- برگرد- رنگ - دعای خیر- د ل گرفته - بوسه های شبا نه- ازافسردگی تا سرزندگی- توشه ی راه- چشم به ر ا ه معجزه- نشا نی ما- هرشب- طلیعه ی آ ذ رما ه- با رقیبا ن  

122 دیدار آشنا 

123 جها ن آ شفته 

124 پریشان حالی در زنجیری از سروده  ها : پریشا ن تو 

125 شعر پارسی : در زنجیری از سروده  ها - کاخ شعر پارسی 

126 آدم ها : در زنجیری از سروده ها 

127 دانه دانه ، بر ف می با رد

128 عیسی مسیح : در زنجیری از سروده ها 

129 رقص ها : در زنجیری از سروده ها 

130 خو ا ب و  ر و یا ی محا ل  /The Impossible Dream /  

131  فرش : در زنجیری از سروده ها

132 صبح_ طربنا ک

133  با یکد گر

134-139 گناه- آ زا د گی- جوا نه ها- آخرین سفر عا شقا ن- مرد ما ن خسته- عصر جد ید

140-144 بوسه های ‌پنهانی-بیتا -گل ابریشم-بسا ن گل-درکوچه باغ زندگانی
 

145-151 ا گر -جا ی تو خا لی-نا م تا زه -پریشا ن تو -بها نه -ا فسا نه ی عشق-گلبوسه

 152 تو جای ات درکنار و نزدما بود

153 بام ها و پشت بام ها: در زنجیری ازسروده ها

154 قصاب ها: در زنجیری ازسروده ها 

155-159 That Woman-Love-Comparison-Shirt-Like a Monk 

160 پاینده ایران
 

161  عید ا یرا ن

162 ایراندوستی : در زنجیری ازسروده ها

163- 164 نوروز دلفروز - پیام

165 درفش کاويانی : در زنجیری ازسروده ها  

166 نسلِ ها : در زنجیری ازسرود ه ها   

167 باله ی هستی در هاله ی گل سرخ 

168 زنجیره ی گل سرخ

169 همراه با "کبوتر" در آسمان سروده ها
 

170 زنجیره ی ”سیب“ و سروده ها 

171 Poetry Chains of Canopy & Khaymeh

172 زنجیره ی " خیمه ها " و سروده ها

173 زنجیره ی "روز قیامت" در سروده ها
 

174  در خیمه گاه عشق

175 از حرف عشق تا خیمه ی عشق

 176-178 ای ایران - فرا خوان - بتخانه

179-180 شد داغ دلم تازه - بشنو این نی، چون شکایت می کند

181-182 عاشقان و معشوقا‌ن - من خود م با ید برخیزم

183-184 In Memory of Parviz Khanlari-Oh, the Snow

185 آ زرده 

 186-188 بی خبر- آ گاهی - پلنگی چند می خو اهیم یا رب

189  بر تو چه آمده است

190 سال دوهزار و چهار

191 The B-Year 

192 پر ند ه چه می خوا ند 

 193 پرچم سه رنگ ایران

194  نامرد ی و ریا ، شده سرمشق و آرمان

195-197 جاده سازان - د رسی از پنج توپ - فرشته ی شفا 

198 - 200 گل سوری - عا شقا نه - کنا ره ی عشق
 

 *** 

عاشقانه ها 

xx

زنجیرها : دومین مجموعه ی سروده‌های  منوچهر سعا دت نوری درسال های ۱٣۴۷ - ۱٣٨۷است . زنجیرها مشتمل بر دویست سروده به شکل غزل، قصیده، چهارپاره و شعرکوتاه‌ به زبان های فارسی و انگلیسی است و عمده ی سروده‌ها به زبان فارسی می‌باشد . دربخشی از زنجیرها ، ا‌شعار برخی از شاعران همراه با سروده‌ای ازمنوچهر سعا دت نوری درباره ی یک موضوع ویژه ، گردآوری وارائه شده است
The Anthology of Chains is a collection of poems composed by Manouchehr Saadat Noury (MSN). This collection includes 200 poems mostly in the forms of ode, quatrain, and ghassideh (purposeful poetry). This anthology is also supplemented with the Chain of Poems composed by various poets and MSN on the same subject 

Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Baharan

Thanks for posting your poems

by Baharan on

I thank you for posting your poems. I also thank iranian.com which has provided me and others to read good poetry online.


Baharan

Truly, truly beautiful

by Baharan on

I love your poetry; it has touched my heart. Truly, truly beautiful, thank you so much for those beautiful verses.


Homan Mohabadi Ebrahimi

DNA in verses?

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

It is an excellent poem. I like this part that you are referring to DNA; it is a poetry on DNA

  زنجیره ‌ا ی ز کربن و صد ها  ژن / پیوند  خط  فسفر و ا کسیژن