یا خته


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
17-Jan-2010
 

بنگر  به  یا خته  که  ترا  با فته  ز جا ن
شالوده برسه بخش وچنین حال وچون ا وست
یک پرده‌ 1 دوربستر2 و یک هسته 3  آن میان
ا ما  ،  هزار جسم دگر ،  ا ندرون  ا وست

آ ن  پرد ه‌  پا سد ا ر و نگهبا ن بستر ا ست
برآن " گذار نیک عنا صر" 4  میسر ‌ا ست
بستر گرفته پرچم رنگین   سوز و 5 سا خت
کا نجا " مدار ‌گوهر بس ریشه "  6 شد شنا خت
هسته‌ که  جا ی_" اخگرارث " 7 و صفات اوست
آ ما د ه  بر وظا یف_   با ریک  تر 8  ز  موست

هر بخش ، صا د قا نه  د لا ویز  پیشه ا ی
کوشید ه ، بهر تو و جا ن تو ، مد ا م
هرپیشه گوش گشته ، به فرمان ریشه ا ی
تا ا ز مد ا ر ‌گوهر آ ن ، سرکشد 9 پیا م

منگر به سا د گی ، به چنا ن بخش وا ین مد ا ر
زیرا  هزا ر نظم  نکو ، لازم ا ست  کا ر
ا ند یشه کن : به یا خته و نقش  کرد گا ر
نظم خد ا  و حکمت  ا و را ،  سپا س د ا ر :  
دکتر منوچهر سعادت نوری

زیرنویس ها : ۱- اشاره به پوسته یا غشای سلولی است/ ۲- اشاره به سیتوپلاسم یا پلاسما است/ ۳- اشاره به هسته ی سلول  یا نوکلئوس است/ ۴- اشاره به انتقال فعال است/ ۵- اشاره است به دگرگشت که سوخت ‌و‌ ساز بدن و متابولیسم هم نامیده می‌شود وهمان مجموعه ی تغییرات فیزیکی، شیمیایی، ترکیبی و تخریبی در موجودات زنده است/ ۶- اشاره به رشته های‌ میتوکندری است که نوعی دستگاه انتقال انرژی است ، میتوکندری ها درمیان بسترپلاسما ریشه دوانده واطلاعات مربوط به اعمال حیاتی را به شکل ‌گوهری به نام دی-ان-آ حمل می نمایند/ ۷- اشاره به کروموزوم یا رنگین‌تن است که ازمجموعه ‌گوهرهای دی-ان-آ همراه با پروتئین‌ها ساخته شده و درزیربنائی به نام ژن، صفات ‌توارثی راحمل می نماید/ ۸- هسته در ‌تنظیم اعمال حیاتی پلاسما نقش اساسی دارد/ ۹- اشاره به گوهرپیام آور به نام ام-آر-ان-آ است

 

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

(The Chains)

Read More on  The Chains 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Homan Mohabadi Ebrahimi

ممنون بابت این شعرخیلی استادانه

Homan Mohabadi Ebrahimi


واقعا لذت بردم. ممنون


Homan Mohabadi Ebrahimi

جناب آقای دکترسعادت نوری

Homan Mohabadi Ebrahimi


شعرتان بسیار بسیار زیباست


All-Iranians

And to Anahid Hojjati

by All-Iranians on

You also deleted the last part including the signature of the poet. It must read as

نظم خد ا  و حکمت  ا و را ،  سپا س د ا ر :  دکتر منوچهر سعادت نوری

Please come back and edit your post. Thank you


All-Iranians

To Dr Saadat Noury

by All-Iranians on

In this era of Sci-Fi, it is also great to go after Sci-Poetry. Your poem is excellent; thank you for sharing.


Souri

Dear Dr Saadat Noury

by Souri on

You are very nice to me and you know well that I don't deserve so much  kindness. Actually I have to thank you twice because I learned a new word from you : I am humbled by your kind words!  How nice to become your student :)

I value and respect you a lot dear Dr Saadat Noury. Thank you.


Anahid Hojjati

Beautiful and scientific,I deleted numbers for quotes from poem

by Anahid Hojjati on


بنگر  به  یا خته  که  ترا  با فته  ز جا ن
شالوده برسه بخش وچنین حال وچون ا وست
یک پرده‌ دوربستر و یک هسته آن میان
ا ما  ،  هزار جسم دگر ،  ا ندرون  ا وست

آ ن  پرد ه‌  پا سد ا ر و نگهبا ن بستر ا ست
برآن " گذار نیک عنا صر"  میسر ‌ا ست
بستر گرفته پرچم رنگین سوز و سا خت
کا نجا " مدار ‌گوهر بس ریشه "   شد شنا خت
هسته‌ که  جا ی_" اخگرارث " و صفات اوست
آ ما د ه  بر وظا یف_   با ریک  تر  ز  موست

هر بخش ، صا د قا نه  د لا ویز  پیشه ا ی
کوشید ه ، بهر تو و جا ن تو ، مد ا م
هرپیشه گوش گشته ، به فرمان ریشه ا ی
تا ا ز مد ا ر ‌گوهر آ ن ، سرکشد  پیا م

منگر به سا د گی ، به چنا ن بخش وا ین مد ا ر
زیرا  هزا ر نظم  نکو ، لازم ا ست  کا ر
ا ند یشه کن : به یا خته و نقش  کرد گا ر

 

Thanks Mr. Saadat Noury for your beautiful and also scientific poem.

 


M. Saadat Noury

Dear Souri

by M. Saadat Noury on

Thank you. I am humbled and honored by your kind words. You are one of the best eloquent people I have ever known.


Souri

Bah bah, Dr Saadat Noury

by Souri on

What a great philosophical and meaningful poem. Very "andishmand" i must say, not easy to think about all this naturally. It was very 'houshmandaneh". I rally really enjoyed your poem. Thanks for sharing.