آ نچه با ور ما ست


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
11-Aug-2010
 

 

 

هر لحظه  د ر برا بر_ خود داریم
د ر تا ر و پود_ باور_ خود داریم

آ زا د ی_ د و با ره ی_ ا یرا ن را
بس روزها ی روشن و تا با ن را

آ ن ﺁ سما ن و مهر_ د رخشا ن را
آ ن  سر زمین و د شت و بیا با ن را

آ ن مهد و خا ک_ پا ک_ نیا کان را
آ ن مجد و فخر_دوره ی ا شکا ن را

زرتشت : آ ن  پیمبر _ ا یر ا ن را
آ مو ز گا ر  و  رهبر _ ا یما ن را

عهد _ جلا ل _ کورش و سا سا ن را
سا ما ن و آ ن شکوه_ خرا سا ن را

آ ن کا ویان درفش_ خوش ا لوا ن را
آ ن پرچم_ سه رنگ_ به جولان را

سرو _ کهن : به مرز_ صفا ها ن را
گلباغ _ نیک منظر _ ما ها ن را

آ ن پیر _ ‌توس و نا مه ی شاها ن را
آ ن د فتر _‌ حکا یت _ ا یرا ن را

خا قا نی  و قصید ه ی  ا یوا ن را
وا ن  تیسفو ن و د ید ه ی گریا ن را

آ ن مولوی  و حا ل _ پریشا ن را
شرح _ شبا ن و موسی _ عمرا ن را

خیا م و بی ثبا تی _ د و ر ا  ن را
سعد ی  ونظم  ونثر _ گلستا ن را

ا وصا ف کار_ عشق به جا نا ن را
بر شهد _ شعر _ حا فظ_ قرآ ن را

رقص و شعف به کوی و خیا با ن را
مردا ن _ رزم و جمله ی نسوا ن را

پیر و جوا ن به  شهر و د هستا ن را
آ ن  جنبش  و هما یش_ آ نا ن را

طغیا ن_ خلق و خشم_ خروشا ن را
فریا د_ د ا د خواهی_ ا نسا ن را

آ زا د ی _ د و با ره ی _ ا یران را
بس روزها ی روشن و تا با ن را

د ر تا ر و پود با ور_ خود د ا ریم
هرلحظه د ر بر ا بر_ خود د اریم

دکتر منوچهر سعادت نوری


Here is an abstract of the above poem in English: "At every moment we see/ Iran is again free/ That is the only line we read   That is what we really believe/ At every moment we see/ Those whom we admire and make a mercy plea/ Famous figures in our History/ Like Zoroaster, the prophet/ Or our Cyrus the Great/ We always remember/ Our icons of Persian Poetry/ Ferdowsi, Khaghani/ Khayyam, Mowlana Rumi/ Hafez, and Saadi/ At every moment we see/ Patriots will rise with their fist high/ They will end up this dark era/ And whatever is misery": M. Saadat Noury/ Montreal

Anthology of CHAINS

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My thanks also go to Ladan Farhangi and Maryam Hojjat for their supportive comments.


Maryam Hojjat

Great poem

by Maryam Hojjat on

Thanks. 


Ladan Farhangi

Thanks

by Ladan Farhangi on

Yes, thank you for sharing.


Ladan Farhangi

I loved it

by Ladan Farhangi on

طغیا ن_ خلق و خشم_ خروشا ن را
فریا د_ د ا د خواهی_ ا نسا ن را


Ladan Farhangi

Doctor jaan

by Ladan Farhangi on

A very thoughtful poem.