گزیده ‌ای ازسروده‌های زنجیرها


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
14-Aug-2010
 

 

یکزمان آید(آشتی خدا ) 

یکزمان آید که قومی خسته از چنگال ظلم/آ تش قهروغضب را،ا فکند هرجای شهر
کوی و برزن را بسوزاند،زخشمی پرلهیب/شعله‌ ها بالادهد، گیرد تمام خشک وتر
بغض ‌ها، فریاد ‌ها گردد،بسان بانگ موج/موج ها سرکش شود، افتد درون بحرو بر
هرخروشی ، دامن آ ه سحر جوید از آنک/داد ديرين را ستاند ، ازبسی بیداد گر
یکزما ن آید که قومی جان خود گیردبه کف/روزگاران شاد سازد درنسیم یک سحر
عهد نیک و خرمی را،آورد یکسر ‌پد ید/دوره ی ظلم و تباهی را، نهد بر ‌پشت سر
سرزمینی نو بسازد، عاری از هر دیو و دد/تا شود ایمن ، ز آسيب ریا و قهر و شر
یکزما ن آیدکه گردون این فلک این آسمان/چترمهرخویش بگشایدخوش وگسترده تر
دکتر منوچهر سعادت نوری
November 2005

عید ا یرا ن

عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فروردین
بلکه آن روز که آزادی_ ملت ، تضمین
همه آ زا د و برابر ، همه مومن به صلاح
شک و ترد ید شده محو ، در آ‌غوش  یقین
نظر_ فقه معزز به مسا جد ، اما
امر دولت ، همه  منفک  ز سر _ مذهب  و د ین
عصر_ آزاد‌گی و عهد_ مروت حا کم
عشق ، غالب شده بر موعظه ی نفرت و کین
مرد و زن ، همره و در قافله ی کار و تلاش
تا همه بو م شود ، ‌پهنه‌ای از باغ بر ین
فره هشیار ، که تاریخ دگر باید خواند
عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فرورد ین
بلکه آن روز که آزادی ملت ، تضمین
امر دولت ، همه  منفک  ز سر مذهب و د ین
دکتر منوچهر سعادت نوری
اسفند ١٣٨٣
 

جستجو  

تا که ا ین د نیا شد ه بس زیر و رو/د یو و د د آ ید ز هرسو ، روبرو
آن صد ف ‌ها ی سرشک د ید ه ا ت /برد ه ، از کولا ک د ریا ، آ برو
در د یا ری وارث فرهنگ و نام/نا ظری ، برجهل وغفلت ، کوبه کو
چین و هند ا فتا ده د ر را ه کما ل/ملک تو بر قهقرا ، بنها د ه رو
ا هرمن د ر کا ر و نا هید ا شکبا ر/آ ب خوش ، پا یین نشد ازیک گلو
بس سکوت سهمگینی د ر فضا ست/هیچکس با کس ند ا رد ، گفتگو
قهرما نا ن ، خفته د ر آغوش خا ک/ناکسان ، د ر کا ر و در راه عد و
بند و زنجیراست سزا بر د یو و د د/گر که فر_ سر زمین است آ رزو
کا وه وعزم فر ید ون ات کجا ست/با ید ت گرد د کنون ، مر جستجو:
منوچهر سعادت نوری
April 8, 2006 

کا ش 

کا ش می‌ شد روزگا را ن ، شا د بود/یا که انسان ، همچنان آزاد بود
یا ستمگر ، سنگر قا نون نداشت/وين جها ن ،کا نون عدل و د اد بود
کا ش می‌ شد، طعم سر خ عشق را/از لبا ن گرم معشو قی چشید
یا د ر آ غوش صبا ، با یک نسیم/سوی‌ گل ها ی شقا یق ، پر کشید
کا ش می‌ شد زور قی سرگشته را/ازتلا طم های توفا ن در ر‌ها ند
با سلا مت تا کرا نه ره گشود/وند ر آ نجا فرش شا دی گسترا ند
کا ش می‌ شد نعره ی حلا ج را/کو کشید جا نا نه ‌پای چو ب د ا ر
با ز پس می داد آ خر آ سما ن/آ ن ا ما نت ما ند ه د وش روزگا ر
کا ش می‌ شد، این کهن، فرخ د یا ر/ا یمن و آ سود ه ا ز بیدا د بود
وين جها ن ، کا نون عدل و داد بودکا ش می‌ شد روزگا را ن ، شا د بود:
منوچهر سعادت نوری
Tehran 1981

گناه

عا شقا نه بر او ، نظر کردیم / وان خطا بود  و ما گنه کردیم
عمر را بهر او ، هدر کردیم/ روزگا ران ، چوشب سیه کردیم :
منوچهر سعا دت نوری
شهریور ١٣٤٧

آ زا د گی

آ زاد گی به چال سیاهی نشسته ‌است/بس دست و پا که به زنجیربسته است
فردا نگر چگونه که  فریا د_ خشم خلق/ د یوا رهای صوت فضا را شکسته ‌است :
منوچهر سعا دت نوری

جوا نه ها
 
دلبسته ا یم  ما به ‌تو‌ و یا د_ ‌توهنوز/ ما نده  برآ شیا نه ی هر تا ر و ‌پود_ ما
وآن لحن عاشقانه ی ‌تو در شبانه روز/ رویا نده بس جوانه  به باغ سرود_ ما :
منوچهر سعا دت نوری

آخرین سفر عا شقا ن
(‌پاره های سیاه و ضخیم از سعدی است )

عا شقا ن آخرین سفر را ،  خوش / می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز
روی_ بال_ فرشتگان‌ ،سازند/ سوی_ روشن ستارگان، پرواز
محو در ‌ها له_ ،فنا گردند/ نرسد یک خبر ، از ا یشا ن با ز
عا شقان کشتگا‌ ن_ معشوقند / بر نیاید ز کشتگا ن ، آ وا ز
می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز / سوی_ روشن ستا رگا ن ، پرواز :
منوچهر سعادت نوری

مرد ما ن خسته

خسته اند مرد ما ن و نیست مجا ل/ حرف حق را  ز دل ‌کنند  ا برا ز
بسته اند لب  فرو ،  ولیک  مد ا م / نگرا نند  ا زین  فرود  و فرا ز
عشق و مهر و وفا ، به رفته ز یاد/ هیچکس را، نما نده یک  د مسا ز 
ای بسا قا تلا ن و قصا با ن/ کرد ه را ه_ ستمگران را ،  باز :
منوچهر سعادت نوری
دی ماه ١٣٦٧
 
عصر جد ید
 
چرا تیره شده ا ین سقف و د یوا‌ ر/ در ین  زندان ،که نا مش زندگانی است
چرا یک کو چه گرد یده ، عزا دا ر / ولی در کوی_ د یگر ، شا د مانی است
چرا ا فتاده بس مشکل به عشاق/ نه یکجا ، همد لی ، یا  همز بانی است
چرا پیری رسید ه ،  زود هنگا م / که حسرت ها ،  به  د و‌ران_ جوانی است
چرا رقص وشعف درخا نه ای نیست/ به کوی_ بزم_ مردم ،پا سبانی است
چرا شادی، گرفته پوشش غم / دماد م ، ما تم است  و نوحه خوانی است
دروغ  و  فتنه  و  مکر ا ست و تزویر/ چرا  ظلم  و ستم ، در حکمرانی است
عجب عصر_ جد ید ، رعبی فکنده / چه وحشتنا ک عصری ، ناگهانی است
و بس پرسش ، که بر لب ها بمانده/ از آن ایزد ، که جایش آسمانی است :
منوچهر سعادت نوری
شهریور ١٣٦٨

 نور خو ا هد با رید

د ر روزگا ر چیرگی د هشت و هر ا س
روز همچو شب ، زده خیمه به یک لبا س
آ ن ابرمنقلب،كه فضا ساخت قیرگو ن
خواهد شدن به نور وبها ران ،كه بی قیا س : دکتر منوچهر سعا د ت نوری
تهران - ١٣٥٨ 
 

  پرچم رها‌یی(کشورآرین نمااحیا)

گسترا ن ، پرچم رها ‌یی را/بر سر با م و کوی بوم ما
بر طلا آ سما ن _ فر د ا ها/با ل ها ی _ ‌تو ا ن ما بگشا
گوشه‌ ای ازسرود دوست نواز/دشمن _ سرزمین نشان به عزا
نغمه ای خوش زجا ن ود ل پرداز/تا که رقص شعف فتد هرجا
ساغر ما ز با د ه گلگون سا ز/عطر شا دی بر ا ین فضا ا فزا
نور_هستی برآ شیا ن ا ند ا ز/شور_ مستی کشا ن ز سر تا پا
افکن آن شعله ها زجهد وزصدق/بشکن این قبله ها زجهل و ریا
بگسل ازهم ، د ما ر حا می فسق/برکن از بن ، تبا ر قوم بلا
جا ودانه بخوان ترا نه ی عشق/ای خداوند مهر و ما ه و سما
ا ی ‌تو بخشند ه‌ ، ا یز د یکتا/کشور آ ر ین ، نما ا حیا
بر سر با م و کوی بوم ما/گسترا ن ، پرچم رها ‌یی را
با ل ها ی _ ‌تو ا ن ما بگشا/بر طلا آ سما ن _ فر د ا ها:
منوچهر سعادت نوری
March 2008

آتش_  وجد 

عمریست ای فلک زبلا سوگواره ایم
درزادگاه خویش بسا اشکبا ره ایم
حیران زبا مداد_سکوت وشب _خموش
درجستجوی آتش_ وجد_د وبا ره ایم: منوچهر سعادت نوری
November 2007

حرف ها و فریا دها

درغزل ، رقص وا ژه ها برپا ست/چرخش رقص وا ژه ها زیبا ست
واژه ها را، اگر که حرفی هست/حرف_ فریا د و جنبش_ فردا ست:
منوچهر سعا دت نوری
May 2008 

 کوچ

درمیا نسا لگی ، و تنگ_غروب/تا که میهن ، به چنگ‌_ توفا ن شد
وحشت_ قهقرا شد و سرکوب/کار_ ما ، کوچ ا ز آ ن‌ د یا را ن شد:
منوچهر سعا دت نوری
June 1989

برترین ‌پیام ونیکوترین شعار

ما درمیا ن مهلکه فهمید یم/عمده ترین ‌پیا م کد ا مین است
از با م خا نه ها همه بشنید یم/همبستگی ‌پیام نخستین است
درمتن آن ‌پیام چنین د ید یم/دولت جدا زمساله ی دین است
نیکوترین شعارکه بگزیدیم/آزادی ست وعدل که آیین است :
منوچهر سعا دت نوری
September 2001

سلا م برغم

بنگرچگونه کشورت ، پهنه ی ناشاد می شود/آن مهد زرین ‌گوهرت، خا نه ی اضداد می شود
آن خاک ‌پاکیزه درون، آن سرزمین پرفسون/درسایه ی جهل وجنون، صحنه ی بیداد می شود
منوچهر سعا دت نوری
Tehran 1983

در کوشش و تلا ش

ای سرزمین و خاک_ اهورائی /همسان _آن پرنده ی رویائی
تنگ _غروب _ ساحل_ دریائی /گشتی اسیر_ پنجه ی این بیداد
دلبستگان _تو ،به هم آوائی/ بر بال_ یک سحر گه میترائی
در کوشش و تلاش ،که فردائی/ از قید و بند _خصم ، شوی آزاد
افسانه نیستی، که تو: دنیائی /بر جان و روح_ ما تو: تسلائی
ای سرزمین و خاک_ اهورائی/ ای ششهزاره قصه تو ، بر یاد :
منوچهرسعا دت نوری
July 2000

ا ی چر خ

ا ی چر خ چرا که این چنین می گردی/يك ره به نشاط و گه غمین می گردی
گاهی چو بها را ن و گهی مثل خزا ن/کمتر تو دمی ، که بر یقین می گردی
کرد ی چه بسا مرد م عا قل ، حیرا ن/شا ید ، به مد ا ر غا فلین می گردی
بس جمع خرد مند (1) که برد ی ز جها ن/گو یی به مراد جا هلین می گردی
آن لطف و مر ا حمت دگر نیست ، عیا ن/همسان دل مز احممین می گردی
از منزل يك د وست مجو یی تو نشا ن/د نبا ل همه مخا صمین می گردی
از شیو ه و آ یین تو گیتی به فغا ن/بر ضد _ نکو یا ن ز مین می گردی
با ید ، فلکی د گر نشیند به میا ن/نی همچو تویی که ا ین چنین می گردی
دکتر منوچهر سعا د ت نوری

==============================================

1- با الهام از این رباعی خیام 

ا ی چرخ وفلک خرا بی ا ز کينه ی تست/ بيد ا د گر ی شيوه ی د يرينه ی تست
ا ی خا ک ا گر سينه ی تو بشکا فند / بس گوهر قيمتی ، که د ر سينه ی تست 

و د ر همین ز مینه ، بو سعید ا بو ا لخیر سر و د ه ا ست

ا ى چرخ بسی لیل و نها ر آ وردی / گه فصل خزا ن و گه بها ر آ وردی
مرد ا ن جهان را همه بردی به زمین/ نا مرد کسا ن به روی کارآوردی

از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
Jahanshah Javid

boosting comments

by Jahanshah Javid on

Ostad, could you please ask your fans to leave one comment instead of saying the same thing five times?

Artificially inflating the number of comments is unfair to other bloggers who get removed from the most-commented list.

Eradatmand


Rad Lanjani

Thank you very much

by Rad Lanjani on

for sharing.


Rad Lanjani

Very Splendid Blog Indeed!

by Rad Lanjani on

I admired it very much.


Rad Lanjani

درود

Rad Lanjani


بسیار میهنی و عالی گفته ا ید، درود بر شما


Rad Lanjani

استاد

Rad Lanjani


 بسیارلذت بردم


All-Iranians

Many many thanks

by All-Iranians on

For Sharing.


All-Iranians

واقعا عالی

All-Iranians


دست شما درد نکند اقای دکتر واقعا عالی بود


All-Iranians

Ostad Saadat Noury

by All-Iranians on

We also stand upand salute you!


Baharan

All are

by Baharan on

encouraging and inspiring poems. Thank you for blog.


Baharan

جناب دکتر

Baharan


بهتر از آنچه گفته اید، شعر دیگری برای "ا ی چر خ"  وجود ندارد. تندرست و  پایدار باشید.


Baharan

SamSam is right

by Baharan on

I salute you too!


SamSamIIII

Mr Nouri

by SamSamIIII on

 

Your pen is a source of talent & reserved pride. I salute you Sir. Cheers!!! 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia


Homan Mohabadi Ebrahimi

Thanks

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

For sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

As always

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Very Thoughtful.


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد دست مریزاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


بسیار دلنشین سروده اید . تشکر