نمره ی ا نضبا ط

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
04-Sep-2010
 

 

 

با شعبد ه ‌ی سلا له‌ ی مکا را ن
از شادی و از نشا ط ما کم کردند

از ساقی و باده ، ای بسا در تشویش
از رطل_ می_ بساط ما کم کردند

از می زده خیام ، هراسان و پر یش
از میکد ه ، ارتبا ط ما کم کردند

بر طول چراغ سرخ ما ا فزود ند
از سبزی و احتیا ط  ما کم کردند

ازما ل ومنا ل ما  ربود ند و دریغ
از درهم  و از منا ط ما کم کردند

گر عا زم_ دیدار_ دلارام شد یم
از قدرت_ هر ربا ط ما کم کردند

تا خطه ی _ عشق را  سراغی کردیم
آزادگی _ محاط ما کم کردند

تا راه د یا ر عا شقا ن پیمود یم
از عرض_  پل صرا ط ما کم کردند

گردسته ‌ی گل هد یه ببرد یم به  یا ر
آ ن عطر_ گل_ حیا ط  ما کم کردند

تا عشق  به د لد ا ر نمود یم ا برا ز
از نمره ی ا نضبا ط ما کم کردند

منوچهر سعادت نوری

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

نمره ی انضباط شما هم بیسته دیوونه جون

M. Saadat Noury


همین طور نمره ی نوشته هایت و اون تصویرو آواتار خیالی با آن لبخند ملیح و نگاه کاوشگرانه ا ت .
سپاس فراوان


divaneh

نمره انضباطت بیسته دکتر جون

divaneh


همین طور نمره شعرهایت و اون عکس خوش تیپت. شعر بسیار زیبایی است 


M. Saadat Noury

Dear Homan

by M. Saadat Noury on

Thank you for your informative comment.


Homan Mohabadi Ebrahimi

Good point written by JJ

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Baadeh or May (Alcohol) was not much available in 1980 or 1981 in Iran but it is quite different now. Here is the true picture as written by JJ on the comment section of this link: //iranian.com/main/2010/sep/table-dance  "In today's Islamic Republic you can pick up a prostitute at any major intersection, have the craziest parties in your basement, and have porn and alcohol delivered right to your door. Allah o Akbar"!


M. Saadat Noury

جناب شازده اسدالله میرزا

M. Saadat Noury


بزرگواری فرمودید. سپاس فراوان.


M. Saadat Noury

Dear Rad Lanjani

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comments.


Shazde Asdola Mirza

دکتر جان

Shazde Asdola Mirza


این بیت را هم به زیبایی سروده اید.

سرشار باشید و سایه گستر، که رونق محفل بی‌ دلان اید.


Rad Lanjani

شعر دیگر

Rad Lanjani


بهتر از آنچه گفته اید، شعر دیگری برای نمره ی ا نضبا ط وجود ندارد. تندرست و  پایدار باشید.


Rad Lanjani

Portraying the life conditions in Iran

by Rad Lanjani on

This is one of the best poems ever composed portraying the life conditions in the present Iran. As Souri noted it is accurate, true, and beautiful. Thank you.


M. Saadat Noury

یاد آوری

M. Saadat Nouryدر زمینه ی "از رطل_ می_ بساط ما کم کردند "، توضیح زیر بی مناسبت نیست:
"رطل به معنی پیمانه و فارسیان نیز به همین معنی استعمال کنند و لهذا رطل گران ، پیمانه ٔ کلان را گویند که پر از شراب باشد .
می و گلشن و بانگ چنگ و رباب
گل و مجلس و رطل و افراسیاب : فردوسی"
منبع : لغت نامه دهخدا


M. Saadat Noury

Dear Baharan

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment.


Baharan

Wonderful..My favorite part is:

by Baharan on

با شعبد ه ‌ی سلا له‌ ی مکا را ن
از شادی و از نشا ط ما کم کردند

 


M. Saadat Noury

Dear Souri Banoo

by M. Saadat Noury on

بسیار شرمنده فرمودید. سپاس فراوان.


M. Saadat Noury

جناب شازده اسدالله میرزا

M. Saadat Noury


 بزرگواری فرمودید که به این حقیر کمتر از قطمیر سر زدید. سپاس .  شعر ، باز شعر می آورد. این بیت را به شما باید پیشکش کرد که شعر بسیار زیبایی در کامنت خود  آورده اید:
از اصل_ حقوق_ مردمان تا گفتیم
صد نمره ، ز ا نضبا ط ما کم کردند
گر چه از تکرار و دوباره گویی در هر سروده باید پرهیز کرد،  اما ممکن است در ویرایش آینده و  با اجازه ی سرکار، آن را در پایان شعر آورد .


M. Saadat Noury

Dear All-Iranians & Ladan Farhangi

by M. Saadat Noury on

Thank you for your nice comments.


Souri

So true!

by Souri on

Dear Dr Saadat Noury

How true and accurate, is this poem. However satirical, it describe the reality, very beautifully....as always with your poems

.Thanks for sharing

تا عشق  به د لد ا ر نمود یم ا برا ز
از نمره ی ا نضبا ط ما کم کردند

Shazde Asdola Mirza

لطف کردید

Shazde Asdola Mirza


 

ما هم دل خود به دلبری می‌‌بستیم

پیمان شکنان ارج وفا کم کردند


Ladan Farhangi

Beautiful

by Ladan Farhangi on

And very good points on your poem. Thanks.


All-Iranians

Very patriotic poem

by All-Iranians on

Thank you.