واژه ها

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
05-Jan-2010
 

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

 این جهان کوه است وفعل ما: ندا
سوی ما آید : نداها را صدا
( مولوی )

واژه ها

ای هراسان ازبرای واژه ها
راه باریک است
واژه تاریک است
واژه ی شفاف وپاک
تن فرو برده به خاک

واژه ها تحریف شد
"خا نه" و"آ ز ا دی" و"ا یمان" و"کیش"
گوش بر"آهنگ" خویش
گفته ها" ی یک رفیق"
نکته ها" ی بس د قیق"
"پیشوا"و"رهبر"و"کوه" و"ندا"
"رستگاری"/ "باور" و "عهد" و "وفا"
هرکه راوهرکجا
گونه ای تعریف شد

راه با ریک است
واژه تا ریک است
"حجره های سفسطه"
"کوچه های مغلطه"
روز وشب با زاست و نزد یک است
ا ی هراسا ن از برای وا ژه ها

منوچهر سعا د ت نوری
Tehran - 1982

Read More on  The Chains and "Words" in Two Different Corners of the "World" 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Homan Mohabadi Ebrahimi

To the Chains and to the Words!

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

به سلامتیِ زنجير

 نه به خاطر اين‌ که درازه
به خاطر اين‌که به هم پيوستس


Homan Mohabadi Ebrahimi

A Very Powerful Poem

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

I enjoyed it very much.


Ladan Farhangi

True

by Ladan Farhangi on

Thank you for sharing.