بار ندامت : در زنجیری از سروده ها


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
10-Apr-2012
 

 

 

 

آن قدر بار ندامت ، به دلم جمع شده ست
که اگر پایم از این ، پیچ و خم آید بیرون
لنگ لنگان ، ره دروازه ی هستی گیرم
نگذارم ، که کسی از عدم آید بیرون :  مسیح کاشانی


تار و پود نفس صبح ، همان باب فناست
خرقهٔ هستی ما ، جز به دریدن نرسید
غنچه‌سان‌، قطرهٔ اشک مژهٔ شاخ‌ گلیم
سعی ما خون شود اما به چکیدن نرسید
هر کجا پای نهی خاک به زیر قدم است
ما نرفتیم به جایی‌که رسیدن نرسید
چشم روزن مگر از بی‌نگهی دریابد
ورنه این ذره که ماییم به دیدن نرسید
چه کنم با دو جهان بار ندامت بیدل
قوت من که به یک ناله کشیدن نرسید: بیدل دهلوی

ایام بر من چیره شد چشم جهان بین خیره شد
وین آب صافی تیره شد بس ماند در گودالها
دل پر اسف از ماضیم وز حال بس ناراضیم‏
تا خود چه راند قاضیم تقدیر استقبالها
نقش جبین درهم شده فر جوانی کم شده‏
شمشاد قامت خم شده گشته الف ها دالها ... : حسن وثوق

تا بار ندامت نبری بذل درم کن
تا رنج قیامت نکشی مرد کرم باش
رنج از تو بود گنج نصیب دگرانست
گو صاحب اقبال کی و مسند جم باش ... : مهدی سهیلی
 
آنچه به غفلت گذشت ، عمر نخواندم
عمر دگر خواهم از خدا ، به غرامت
پیرم و بر دوشم از ندیم جوانی
از تو چه پنهان ، همیشه بار ندامت
خرمن گل ها به باد رفت و به دل ها
نیش ندامت خلید و خار ملامت ... : شهریار

زیستن ، جز درد و جز محنت نبود
هر چه بنمود ، بر غم_انسان فزود

مانده ست بار_ندامت ها ، به دوش
راستی، ما را ازین هستی، چه سود؟

دکتر منوچهر سعادت نوری


مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you Anglophile

by M. Saadat Noury on

My bad.  As you noted, the original poet is Massih Kashani, and it will be corrected later on. Thanks again.


anglophile

مسیح کاشانی

anglophile


 

 

جناب دکتر ظاهراً ابیات زیر متعلق به مسیح کاشانی می‌‌باشد و نه حافظ. ممکن است منبع خود را ذکر فرمایید؟  آن قَدَر بار ندامت به وجودم جمع است

که اگر پایم از این پیچ و خم آید بیرون،

لنگ لنگان درِِ  ِ دروازه هستی گیرم
نگذارم که کسی از عدم آید بیرون!


 

 

 

//sarapoem.persiangig.com/link7/shaeranesabkehendi.htm


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for the link to the song; please accept another version of the same song in return

//www.youtube.com/watch?v=vQNbWE2ypCM


All-Iranians

پشيماني حمیرا

All-IraniansM. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this poem by Shaikh Saadi in return

//ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh143/


M. Saadat Noury

Dear P_T_B_A

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this poem by the same poet (M. Saad Salmaan ) in return

//ganjoor.net/masood/divan-masood/ghasidem/sh18/


All-Iranians

ندامت سید علی خامنه ای

All-Iranians


 

سر خوش ز سبوی غم پنهانی خویشم
چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم
در بزم وصال تو نگویم ز کم و بیش
چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم
لب باز نکردم به خروشی و فغانی
من محرم راز دل توفانی خویشم
یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی
عمری است پشیمان ز پشیمانی خویشم
از شوق شکر خنده ‌‌لبش جان نسپردم
شرمنده جانان ز گران جانی خویشم
بشکسته‌ تر از خویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم
هر چند «امین»، بسته ی دنیا نیم اما
دل بسته ی یاران خراسانی خویشم
سید علی خامنه ای - متخلص به امین


P_T_B_A

ندامت مسعود سعد سلمان

P_T_B_A


من که مسعود سعد سلمانم - زانچه گفتم همه پشیمانم


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this poem by the same poet (Faiz Kashani) in return //ganjoor.net/feyz/divanz/ghazalz/sh189/


All-Iranians

اشک‌های ندامت

All-Iranians


ریزند اشک‌های ندامت مقصران
جانا مگر تو چشم نداری ببار اشک
روز شمار تا نشوی از خجالت آب
بشمار جرم خویش و بزاری ببار اشک
آمد خزان عمر و بهارش ز دست رفت
در ماتمش چو ابر بهاری ببار اشک
فیض کاشانی