پرسش امروز

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
21-May-2012
 

 

 

 

مگر بد بود ، درستی ، راستی
چرا دنیای ما ، پر از دروغ شد

مگر بد بود ، عشق و دوستی
چرا مهر_ زمانه ، بی فروغ شد

دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury/blossoms-thoughts

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx About this Blog  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Ladan Farhangi

Beautiful

by Ladan Farhangi on

Thank you for sharing


M. Saadat Noury

پرسش آن روز

M. Saadat NouryM. Saadat Noury

....

by M. Saadat Noury on

Thank you for the comments; please accept this in return //sarzaminepersia.persiangig.com/image/Doaye_Dariush-e_Bozorg_Dar_Persepolis.jpg


anglophile

خشکسالی و دروغ

anglophile


دروغ در میان ما ایرانیان چیز تازه‌ای نیست. بیش از ۲۰۰۰ سال پیش دعای داریوش درباره کشورش این بود که خدایا این سرزمین را از دشمن، خشکسالی و دروغ مصون بدار. ببینید که چقدر اوضاع خراب بوده که همون وقت دروغ در رده دشمن و قحطی بشمار میامده. متاسفانه دعای داریوش چندان مستجاب نشد و فقط خشکسالی کمتر به ما روی آورد وگرنه تا دلتون بخواد دشمن داریم و دروغ. چندی پیش نمایشنامه‌ای هم به نام "خشکسالی و دروغ" در تهران به روی صحنه آمد که جمهوری اسلامی از ترس اینکه اسرارشون فاش بشه تعطیلش کرد.           //www.hamshahrionline.ir/news-153839.aspx

First Amendment

.......

by First Amendment on

The superb substance of your beautiful blog, renders its format worry-free........


M. Saadat Noury

Admin: Please note

by M. Saadat Noury on

 

Can you do MSN a favor and fix the format as follows; thanks in advance

مگر بد بود ، درستی ، راستی
چرا دنیای ما ، پر از دروغ شد

مگر بد بود ، عشق و دوستی
چرا مهر_ زمانه ، بی فروغ شد

دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury/blossoms-thoughts


M. Saadat Noury

زآن چه حاصل ، جزدروغ

M. Saadat Noury


 

هر که آمد بار خود را بست و رفت
 ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب
ز آن چه حاصل ، جز دروغ و جز دروغ ؟
زین چه حاصل ، جز فریب و جز فریب ؟
 
مهدی اخوان ثالث
//www.jasjoo.com/books/new-poems/akhavan_sales/32/767


M. Saadat Noury

بدانید کان کس که گوید دروغ

M. Saadat Noury


Dear AI  Thank you for your informative link; please accept this in return


چو شاپور بنشست بر جای عم
از ایران بسی شاد و بهری دژم
 
چنین گفت کای نامور بخردان
جهاندیده و رای‌زن موبدان
 
بدانید کان کس که گوید دروغ
نگیرد ازین پس بر ما فروغ

دروغ از بر ما نباشد ز رای
که از رای باشد بزرگی به جای...:  فردوسی

//ganjoor.net/ferdousi/shahname/shapoor3/sh1/


All-Iranians

Jenab-e Dr Noury

by All-Iranians on

This Mullah was the Cause //iranian.com/main/blog/all-iranians-88 Thank you for your great poetical question.