خا طره

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
15-Oct-2009
 

 


برای ماهرخ


من در صفای عشق تو می د ید م
آن ا لتها ب_ دوره ی هستی را

من ازشکوفه زار تو می چید م
آن غنچه های جوشش و مستی را

خورشید با مد ا د ی من ، بود ‌ی
لبخند_ آ سما نی  تو ، رخشا ن

شب های تیره شادی من بود ‌ی
گیسو و هر کرشمه ی تو افشا ن

درسا حل_  وجود تو می گشتم
با گا م ‌ها ی  و ا له  و شید ‌ا یی

د ریا ی ا شتیا ق تو می جستم
در روزگا ر حسرت  و  تنها یی

دکتر منوچهر سعا دت نوری

نیویورک - ۱۹۶۸

برگرفته از مجموعه ی امید و آرزو
 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Rad Lanjani

GOOD LOVE STORY

by Rad Lanjani on

It is a good love poem and a good love strory.


Rad Lanjani

Beautiful!

by Rad Lanjani on

Thank you for posting this beautiful romantic poetry.