"Wish & Hope" امید وآرزو

Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
12-Dec-2009
 

Once you choose hope, anything is possible: Christopher Reeve

امید   

آ ن گلشن و ملك بر ين/ ا يرا ن شا د ا ن شد غمين
هرگز مجوآن سر ز مين
يك د م به ا ين منو ا ل ها درطول دور ا ن سا ل ها
فقر و بلا يا چيره ا ست/ د نيا به حيرت خيره ا ست
شفا ف آ بش تيره ا ست
ا فتا د ه د ر گو د ا ل ها درطول دور ا ن سا ل ها
ا يا م آ ن خا مو ش و تار/ آ شوب و تهمت بر قرا ر
فر زند و ما د ر غمگسا ر
بس ما ه ها شو ا ل ها د رطول دور ا ن سا ل ها
روي ز نا ن ر ا بسته ا ند/ آ زا د گا ن د لخسته ا ند 
د ست قلم بشكسته ا ند
نا مرد ما ن د جا ل ها درطول دور ا ن سا ل ها
سر ما يه ها رفته ز كف/ د ر راه و كا ر بي هد ف
گنجينه ها گشته تلف
غا ر ت شد ه ا موا ل ها درطول دور ا ن سا ل ها
آن مهد و مر ز پر گهر/ پيشتا ز فر هنگ و هنر
ا ز پهنه ي شو كت به د ر
شد با چنين ا هما ل ها درطول د و را ن سا ل ها
تا سا ل آ يند ه به بين
ا رج و شكوه (هند) و(چين)/ا يران به حا ل واپسين
سر گشته د ر جنجا ل ها درطول د و را ن سا ل ها
ا ين قصه ها نا گفته ا ست/ بس فتنه ها نهفته ا ست
ا و ضا ع ملك آ شفته ا ست
ا فز و ن بو د ا مثا ل ها درطول د وران سا ل ها
ر و ز ي بر آ يد آفتاب/ سا زد و طن را پر شها ب
نو ر رها گيرد شتا ب
نيكو شود ا حو ا ل ها درطول د و را ن سا ل ها

د كتر منو چهر سعا د ت نو ر ي ۵ - ژوئن ۲۰۰۴

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو

 (Anthology of Wish & Hope)

 You must go after your wish. As soon as you start to pursue a dream, your life wakes up & everything has a meaning: Barbara Sher 

آرزو

باشیم همچو کودک و بالغ به یک زمان/ فریاد خود به اوج فلک بر رسانده ایم

دارنده‌ ی تمدن و فرهنگ باستان/ اما ز کاروان جهان باز مانده ایم

در لوحه‌ای که مانده ز کوروش به یادگار/ منشوری از حقوق بشر بر نبشته ایم

با بس مهاجمان شده ایم ما به کارزار/ اما اسیر و بنده ی آنان  نگشته ایم

ما مظهری ز درد و بلای زمانه ایم/ در گیر بس حوادث سخت و ندیده ایم

آزرده ایم از ین شب تاریک و پر ز بیم/ در آرزوی صبح پگاه و سپیده ایم  

د كتر منو چهر سعا د ت نو ر ي 

September 5, 2003

 پروا

من ازامشب و ياامروز نه مي ترسم
من ازفردا و يا ديروز نه مي ترسم
من ازسير زمان و گشت و واگشتش
من ازبامداد ويا نيمروز نه مي ترسم
چو بينم من شتاب چرخ هستي را
از اين هرساله ها نوروز نه مي ترسم
در اين دنياكه هردم مي كند افسون
از ين مغلوب و زان پيروز نه مي ترسم
نه مي گويم كه بي پرواو بي باكم
بدان اي نازنين يك روز مي ترسم
مبادا ﺁورد روز ي خدا بر من
ترا گيرد ز من زان روز مي ترسم
از ﺁن روز ي خداگيرد ترااز من
من از ﺁن روز، در هرروز مي ترسم

تبا ه

ز ند گا ني ا م  تبه   گرد يدو د ر حير ت  گذ شت
و ه  چه ا يا م  خو  شي  ا ز عمر  بر  غفلت  گذشت
بسته  شد پا يم  به  ز نجير و سز ا و ا ر م  نه  بو د
وا ي ا زين ز ند ا ن كه محنت بود و د رعزلت گذشت
قسمت  ا م  كر د   ا سما ن   ا شفتگي  ها ي  ز ما ن
عصر ز ر ين  جوا ني   ر فت  و پر حسرت  گذ شت
ا نكه  با جا د و ي  عشق  ا مد  مرا ا فسو ن  نمو د
د شمن  جا نم  شد ا و  و  ا ز  سر و حد ت   گذ شت
همد مي  بد خو ا ه  من  شد  ا نكه  ا ول د وست بود
فا رغ ا ز مهر و محبت  گشت  و ا ز ا لفت  گذ شت
عقده  ها ي     نو جو ا ني   بر گشو د ا ز بهر من
خشم وعصيا نش  فزون  ا فتا د و ا ز نوبت گذ شت
گاه بيگاه  با د و  تو فا ني  بشد  تند و مهيب
غر ش  و پر خا ش  ا و  ا ز چين  و ا ز تبت  گذشت
ا ختري  زا عما ق  شب  ا مد  ولي  روشن  نسا خت
چلچرا غ ز ند گا ني ، عمر د ر ظلمت  گذ شت
سينه ا م  با اتش  د ل در ره او رفت و سوخت
شرح اين قصه ، مجو از من  كه از صحبت  گذ شت

دكترمنوچهر سعادت نوري – 1962-  تهرا ن

دیگر شمیم_ عشق ، به گل ها نمانده است

دریای پرخروش، خموش است و بی نهیب
وان خوشه های باغ، چه بی بار وبی براست
آن کوه استوار ، چه ریزش نموده است
وا ن رود  و جویبار ،  چه خشکیده بستراست
دیگر شمیم_ عشق ، به گل ها نمانده است
ا لماس_  سبز عا طفه ، نایاب گوهراست
تا در پیاله عکس رخ یا ر شد پدید
خشمی  به  پا ، ز  ساغر و  رخسا ر_ دلبر است
د يگر نه آن نوای_ طربناک_ جا نفز ا 
آهنگ_ عا شقا نه در این ملک ، منکر است
ماتم  گرفته عشق و به هرکوی این دیا ر
آن پرچم_ سیاه_ عزا  ،  بر سر_ در است
ابر است آ سما ن و فضا بغض کرده است 
ا نبوه_ با ر_ غم به بسا جا ن و پیکراست
خورشید پرفروغ نه د يگر منور است
سرد است اين  زمانه و ا وضاع ، مكدر است 

دكتر منوچهر سعا دت نوری 

July 2994, Montreal

بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو 

 نگاه کنید به سروده‌های مجموعه ی امید وآرز و: 

امید / آرزو / پروا / تبا ه /  دیگر شمیم_ عشق ، به گل ها نمانده است  

هویت در مکان است 

خا طره

  سا ق ها یش

نیایش

تمنا 

 اسیر درد

نه دیگر 

 وصا ل

 فریب

مصادره - شاهد - فردا 

 سنگریزه

 آفریدگار

با ده - آن شب - نامه - دفتر خاطرات - درس  طبیعت

سرگردان - سفر - خواب

فراق

من منتظر چنان شبی هستم

 سروده های باران و پرنده وانتظار

باز گشت 

 تلفن

یادگار

 حکمت

 دگرگونی / متا مرفوز

 انسان

 عروسی : پیوند زناشویی

بوسه

xx

Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Rad Lanjani

Very Thoughtful

by Rad Lanjani on

Good collection & very thoughtful. Thank you for sharing.