مَرکَب اندیشه

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
20-May-2008
 

تو چه مرکبی خدا را که سُمی به مهر داری؟

به خوش آبشخوری خود ثَغَر سپهر داری.

به یکی لحظه بتازی به ماورای خورشید.

به دم دگر هوای سر و دست و چهر داری.

چه عجایب است در تو که درشت و ریز بینی؟

مگرم تو اهل سحری که توان سحر داری؟

 

 

زمستان 2005

اتاوا

کلامی در باره واژه ثَغَر با سکون حرف "ر":

این واژه در واقع با فتح اول و سکون دوم و سوم ادا می شود. در اینجا به ضرورت شعری با فتح اول و دوم و سکون سوم نوشته شده است.


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia