چاووش


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
26-May-2008
 

باورم نیست کزین ابر چنین تندر خاست

و گلوگاه همه نغمه سرایان را خست 

(1)"دیرگاهیست که در خانۀ همسایۀ من خوانده خروس"

شاید آنجا سحری آمده است.

 

باز هم پرسیدم

ماه مرداد آمد

نفسی گرم نه از سینۀ تابستان خاست.

کس نخوانده است برای دل سهراب آواز.

بامدادم مرده است؟

نه امیدیست که در خاک دمد نور امید؟

نه فروغی که کند بر سر البرز نگاه؟

شاید آن کوکب رهیاب غزل گم شده است؟

نغمه ها در قدم علم ریاضی مردند؟

نغمه خوانان همه خاموشانند.

 

باز در خوز تفکر گفتم

ابرها در راهند

دشتها پهناور.

سبلان پا بر جاست

چشمه ساران بیدار.

رود کارون جاریست

جنگل هستی انسان سر سبز.

آوخ، این دشت چرا افسرده است؟

 

با خود اندیشیدم.

گرچه این بادیه تار است هنوز.

شاخه های گل سوری تهی از بانگ هَزار است هنوز.

باز اندیشه اگر باز به پرواز آرم؛

خامه را بنده گی ملک سخن آموزم؛

یا اگر مرغ شباهنگ شوم بر این بام

حق زنم بر در و دیوارۀ این شام سیاه؛

شاید امید آید؛

بامدادی زاید؛

و فروغی شکفد در دل تاریک افق؛

نغمه از بند ریاضی برهد

بلبلان هم بسرایند برای دل سهراب آواز.  

 

   1.  هوشنگ ابتهاج 

هفتم خرداد ماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
IRANdokht

thanks for the explanation

by IRANdokht on

I noticed the names and I thought how beautiful it'd be to have all those great minds and words back again... just like having our old lives back. I like the play with the names and the positive feeling they gave me.

Thanks for sharing even if my interpretation does not match what you had in mind when writing the poem.

I doubt that Hafez meant what I take out of his words too! ;-)

IRANdokht


Manoucher Avaznia

A word for four

by Manoucher Avaznia on

Irandokht Jaan;

 

Of the four names that are mentioned in this verse I meant: Mehdi Akhavaan Saales (meem Omeed), Ahmad Shaamloo (A. Baamdaad), Shohraab Sepehree, and Froogh Farrokhzaad.  I hope it is clear now why I am trying to write these verses: somehow to herald the rebirth of great names.

 

Manoucher Avaznia


IRANdokht

شاید امید آید

IRANdokht


How beautiful!

another wonderful piece. I can't begin to tell you where your words take me...

thanks for sharing this beautifully composed message of hope.

IRANdokht