ماه جهانتاب

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Jun-2008
 

ای ماه جهانتابم؛ از مشرق من باز آ.

من راهی پروازم؛ تو هادی پرواز آ.

چون کبک غزلخوانی در دامن کهسارم،

این بیدل مسکین را صیّاد چو شهباز آ.

با قرص جمال خود، ای ماه بدخشانی؛

از بلخ اگر نایی، ناگاه ز اهواز آ.

رویی بنما کاکنون گم گشتۀ شبهایم؛

درماندۀ این راهم؛ بر خیز و سبب ساز آ.

در عالم دلداری چون چنگ فغان آرم

با سوز درون من یک لحظه همآواز آ.

آن چهرۀ زیبا را یک چند به دل بنما

در جام جهانبینم بی پرده و بی راز آ.

چهری؛ چو خیال او در فکر تو در تابد،

از ذوق قدح پر کن؛ استاد و سخن ساز آ.

 

دوم ژوئن 2005

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
ebi amirhosseini

Dear Manoucher

by ebi amirhosseini on

I always read your poems,very lovely.

This one is awesome.

Thanks for sharing,keep them coming please.


Manoucher Avaznia

نواهای شما

Manoucher Avaznia


ابرمرد، ایراندخت و دیگر دوستان گرامی

 

همچنان که مولوی فرما ید:

بی شما این نای نالان بی نواست

این نواها از نفس های شماست

 

از نظر لطف شما سپاسگزارم

منوچهر عو ض نیا


IRANdokht

beautiful

by IRANdokht on

Thank you for sharing your beautiful poems with the rest of us.

IRANdokht


Abarmard

Very nice

by Abarmard on

Enjoyed it