کوکوی جنگ

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Jun-2008
 

جغد جنگی بنشسته است لب خانۀ من.

دهنی بگشوده است

بهر بلعیدن یکبارۀ کاشانۀ من.

 

مژده های رنگین،

ادعا های دروغ،

دشمنیهای عبث،

خوابهای زرّین،

وعده های شیرین

بس فرو می بارند

ز غزلپارۀ جغد؛

تا فروشد به هنجار مگر

فعل نا هنجار

غارت و خون و جنون؛

تا ستاند همی با نیرنگ

دختر و پور من و خانۀ همسایۀ من؛

و بر آتش سوزد

جگر و خون من و سینۀ جانانۀ من.

 

همرهان؛

دست دهید تا با هم

برمانیم مر این جغد تبهکار پلشت؛

یا، بکوبیم سرش را بر سنگ؛

یا بسازیم سر حامی او را آونگ.

 

تا نگیریم به زنجیر چنین جانی منگ؛

نفشاریم گلویی چنین بد آهنگ؛

نه بیاساییم از این کو کوی جنگ. 

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Abarmard

Very true

by Abarmard on

Good thing is that Iranians in general are not as gullible as we used to be. Thanks