مهر حبیبان

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
06-Jun-2008
 

ای عزیزان؛ فارغ از رؤیای مست

آتشی می بینم اندر دور دست

چشم من بر شعلۀ آن بسته است

زین سبب خواهم شدن آتش پرست.

ز اشتیاق آن قبس راهی دراز

آمدم از نیستی تا مرز هست.

چند گاهی در قفس در بین راه

بر لب بام شما خواهم نشست.

چون گشایند راه پرواز مرا

بر جهم پیکان صفت از چنگ شست.

در تمنّای رخ دلدار خود

سوی بالا می روم زین خاک پست.

چهریا؛ مهر حبیبان بر دلت

چون که بنشیند دگر نتوان گسست.

 

دهم جولای 2005

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

سپاس

Manoucher Avaznia


نظر لطف دارید.

 


IRANdokht

wow

by IRANdokht on

another one of your absolutely beautiful poems.

Thank you

 IRANdokht


Manoucher Avaznia

درست گقتی

Manoucher Avaznia


سوری جان؛

 

دقیقأ درست گفتی. تنها آن را اندکی تغییر داده بودم برای هماهنگی با مخاطب و موضوع.

 

سپاس


Souri

Very very nice

by Souri on

I first read a few phrases of this  regarding N.zanin canadai's poem, but I didn't know that was part of a so beautiful poem too. Thanks