پرسش


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
24-Jun-2008
 

ای قوم که عالِم زمانید؛

دانای زمین و آسمانید؛

بر چرخ بلند تیز تازید؛

در قعر بحور ماهیانید؛

نک سینۀ ذرهّ را دریدید؛

از موقف یار من چه دانید؟

 

زاوصاف سراچه اش بگویید

اینک که چو بلبلان زبانید.

از حال نسیم و باغ رویش

لختی سخن خوشی برانید.

تا چند ز شمس روی پوشید

در پردۀ ظلمتی نهانید؟

تا چند به غیر دل ببندید؟

تا چند به کُنه یک گمانید؟

 

از کوی و ز کوچه اش بگویید

از سورۀ عشق او چه خوانید؟

از باغ و بهار او بگویید

ورنه که مبشّر خزانید.

 

گر روی به سوی او ندارید،

پس رو به کجا چنین دوانید؟

گر هالۀ روی او ندیدید،

پس صحبت چشم او چه رانید؟

گر بوی ز باغ او نبردید،

تا درگه گل چرا روانید؟

گر روی بدان سرا ندارید،

پس تیر هدف را چه کمانید؟

 

روزی که ز خاک خویش رویید

در مجلس بزم کهکشانید.

با قد چو دال چو جان بگیرید

با موی سپید نوجوانید.

کوته به نظر اگر نمایید؛

بالای بلند آسمانید.

روزی که به عشق رو نمایید

جان را ز غم جهان رهانید.

در لوحۀ عشق نیک خوانید:

در عالم مهر جاودانید.

 

جولای 2006

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
default

Besiyar Ziba Boud

by Shahram1 (not verified) on

Very nice.