حسرت دیدار

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
30-Jun-2008
 

خرّم آن روز که یادت گذرد بر یادم

یا که دام فتن دوست شود صیّادم.

علم دنیا و غم آخرت از دل برود

چون که ناگه ببرد نام ترا استادم.

آتش عشق نهانیست که تا می کُشدم

دیرگاهیست که تا عرش رسد فریادم.

تا به سر منزل خاموشی دل می نرسم

درد وجدی کَشَم و از بُن دندان شادم.

نه دلم میل به گُل داشت، نه جان حسرت باغ

منظر روی تو این میل بدیشان دادم.

بامدادی به سمن گفت سخن باد صبا

بهر دیدار نگاریست که مادر زادم.

چهری؛ این حسرت دیدار و تب فرقت یار

سوز آهیست که روزی بدهد بر بادم.

 

نهم فروردین 1385

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Ali P.

Beautiful!

by Ali P. on

great job!

Enjoyed it.

 

Ali P.