شور و نیروی جوانی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
23-Jul-2008
 

نوجوانیهای شعرم را به نامت دوختم

هرزگیها را به خرسندی در آتش سوختم.

در نخستین گام در دل درد تو انباشتم

زآن سپس در سینه مهر ماه تو اندوختم.

گوش را پرداختم ازهرچه غیر نای دوست

چشم را برهر چه غیر روی تو پُر دوختم.

شعله ای با سنگ عشقت در دلم انداختم

زان نمط بر جان و بر تن آتشی افروختم.

در میان جمع بی صحبت یار و رقیب

بی معلم درس مهرت را بسی آموختم.

باورت ناید که از نیش زبان برده داران زمان

روزها تا کنه مغز استخوانم  سوختم.

با همه ناسازگاریهای دوران، ای رفیق؛

نام تو چون گوهر فخری به افسر دوختم.

پس ز انوار گران گوهر شبتاب خویش

کوکبی بهر هدایت پیش رو افروختم.

گو بدان صاحب جمال تیز هوش نامجوی

من به نامی شور و نیروی جوانی در سخن اندوختم.

 

دهم دسامبر 2004

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
ebi amirhosseini

Re: How could you be......

by ebi amirhosseini on

Souri Jaan:

He has a God-given talent !! As simple as that.Period. 

No kidding,I believe in it.Like Hafez,Sa'adi,Sohrab Sepehri,Beethoven,Chopen &......

They all had it.

 


Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

It is very kind of you.  I am more pleased to see you and hear your words.

 

خامشی شیوۀ مرغان و بلاجویان نیست.


Souri

How could you be so great !

by Souri on

I can't believe you are so great and powerful playing with so many words and bringing them to a wonderful image....

I loved it really. I know I repeat same phrase every time, but this is exactly how I feel. I love all of them..

and this beit :

با همه ناسازگاریهای دوران، ای رفیق؛

نام تو چون گوهر فخری به افسر دوختم.

So true....