نوید امید


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
29-Jul-2008
 

مرا چه غم که غزلپارۀ مرا

مرغی نخواند و یار نامهربان ندید

مرا چه غم که در دور زندگی

هرگز ندیده ام تفاوت باده و نبید

یا، سوزش دستان و ساعدم

از سینه در گذشته و در قلب من رسید

یا، یار هور چشم و برهنه بدن دمی

در بیت و مصرعم عکسی ز خود ندید

یا، خود ندیده ام با هر دو چشم سر

بلبل به گلبن و قمری به شاخ بید

یا، از فراز بلند آشیان کوف

یک غوک پر تلاش فرا تر همی جهید

یا، در شکار لحظه های غم انگیز دوردست

بنشسته در کمین و دلم آهها کشید

 

من نان رنج خود می خورم به درد

نی خون جوهری کز خامه ام چکید

چهری؛ بببن کز تیره راه شب

بر می جهد ستاره ای با مژده ای سپید

آن نو ستاره ات ببین کز شرق تیره سوز

بر می دمد به ناز، باری به صد نوید

آری، بچه بپای؛ بر خوان غزل کنون

بوی وصال یار از بادها رسید:

ما را خوش اشتیاق یار می دهد حیات

ما را تلاش وصال اوی، باری، دهد امید.

 

1383

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Appreciation

by Manoucher Avaznia on

Souri Jaan;

 

Thank you for reading these poems.  This specific poem, indeed, was an attempt, however crude, to assend from the materialistic realities, that perhaps are not always desirable, to what gives clear meaning and direction to life and injects "shough" to our activities.  And that is nothing beside the concept of the hope to reach an ideal idea.  We move towards ideas; and we are moved by ideas.


Souri

Who is this "Yaare naa mehrabaan" ?

by Souri on

How could she not read your beautiful poem ? Ah, I know, she is in "East" you said...So she can't see you and your poem.

Dear Manouchehr, sarcasm aside, I really enjoyed this very nice poem. As you know I always read all of them and like all of them. Sometimes I give you a break of my comment, sometimes like now, I can't hold back from congratulating you.

Keep posting them all . Thanks.