باستانشناس


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
09-Sep-2008
 

و درین ویرانه

پی چیزی بودم:

پی گنجی،

پی کشفی،

پی آواز کلنگی

که خلد در دل گوری

و برآرد سر و دستی

تا بگوید با من

راز این دهشت جانکاه وجود

تا بدانَش گرهی بگشایم

یا دلی شاد کنم.

 

خامشم گفت به چکامه در گوش:

"گنج را در دل ویرانی جوی."

"درپس هر دل غمگین شادیست."

 

ای دریغا که شده حاصل کار

یادگاری مخدوش

بنبشته به زبانی مرده

و بجا مانده ز قومی کشته.

دست خونریز کسانی فاتح

برگهاشان چیده؛

ریشه هاشان کنده؛

وز پی اش بنهاده

مرده ریگی مغشوش،

قبله گاه تردید،

جایگاه تشویش،

پایگاه تحقیق.

 

و نصیب فاتح ست 

تلی از ویرانی

بارگاهی خونین

جامه هایی چرکین

یک دو دینار طلا

و بسا مایه فخر:

مرده ریگی یاوه.

 

خاموش: یکی از القاب مولوی 

2004

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Perhaps, we have done

by Manoucher Avaznia on

Perhaps, we have done similar things to others, however others' actions are recorded with more details. 


samsam1111

Hey Souri jan!

by samsam1111 on

 

Nah....Remembring it in books written in half Arabic to me is better not said...& I think  this poem is about Iraq too..Mr Avaznia has written many poems for Iraq,s suffering.

Good to see You my dear Madmoiselle!!


Souri

Samasam...Manouchehr just did it

by Souri on

and many people did it before him, my dear. Just check back in our litterature, you will see a lot, written about this.


samsam1111

something like Qadesiyeh & conquering mullahs

by samsam1111 on

 

But no one but Ferdowsi wrote about it...Shame on me!!!


Manoucher Avaznia

Not necessarily about these

by Manoucher Avaznia on

Not necessarily about these specific nations, however almost always the outcomes are the same.  Conquerors write the history in the way that suits them best: it is more true when all witnesses are silent.


Souri

What about this one ?

by Souri on

Would you tell us the main thought behind this poem? Is that about the same subject, the Amer-Indian ?

I love your poetry.