از پس آن بیداد


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
27-Sep-2008
 

در سحر گاهی سرخ

چو فلق مژده نوزایش روزی می داد؛

و رفیقان بلاجوی زمان

چشم خونبار همآوردان را

شادمان بوسیدند؛

بوی باروت و سحرگاهان را

همزمان بوییدند؛

وز پی اش رنگین بال

همه در بستر خون خسبیدند؛

مرز ها دیگر شد.

آسمان هم گسترد.

بن و شالوده دژهای کهن در هم ریخت.

 

موج در موج حوادث پیوست.

بیم توفان بلایا بر خاست.

و قلم چوبه اعدام تفکر گردید.

هم دبستانیها

حرمت دفتر و دیوان و قلم را با خود

پا به پا تا دل زندان بردند.

 

در چنین غوغایی

شعله مهر زمان در من مرد.

رعشه در پیکره جانم رفت.

خلائی در من زاد.

شاخه خامه من هم گل داد.

 

من فضا می جویم

تا در آن ناله دل را بسرایم آزاد؛

غم پژمرده نهالان وطن

مویه سازم با باد.

 

آسمان تاریک است

و خیابان زندان.

قامت کوه بلنداستاده ست.

تا سر قله هنوز راه درازی مانده ست.

چه کسی می داند.

شاید هنگامه فریاد ضرورت باشد.

 ذهن من می زاید

کودکانی بی باک.

می توانم آیا

سختی لجه بروبم با داد؟

 

ابر ها در راهند؛

جویباران همراه.

شایدم همرهی رعد و مِه و جوی ببایدجستن.

شاید این شب بتوان شست به آب باران.

لااقل راه پگه را اینک

می توان آب زدن.

لااقل مژده فیروزه ای صبح توانم دادن.

 

راه دشوار و خم اندر خم این واقعه را

باید امشب بروم.

در چکاد کهسار

در پی این فریاد، 

از پس آن بیداد

شایدم تازه فضایی باشد.

 

 پنجم مهر ماه 1387

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Nazy Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Wonderfully beautiful poem.  Your article is among the rare viewpoints that I hardly disagree with any of its points.  Though short and concise, it covers almost every aspect of the grave adventure of the rising of our generation.  I could not wait for the time that I could put some words in verse to write in response.  I will read your article again.

 

نازی گزیده گفت.

غور درون نمود.

فارق ز سبک و وزن

از گلستان نظم 

با سحر خامه اش

رازی دگر گشود.

 

Thank You for sahring.


Souri

Nazy jaan

by Souri on

I loved your words here. So beautifully said, so truly.

It's like we just discovered now, what a burned generation (nasle soukhteh) we became ! I feel a sense of togetherness with all of you.

Your words touched my heart. thanks you.


Manoucher Avaznia

Ali Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Falagh:  sounds like Shafagh is the twilight (in the early morning) while Shafagh is a kind of darkness after sunset.  (Gorg-o-Meesh) before the clearing of the sky.

Lojjeh: Absolute Darkness. Especially used with night.

Chakaad:  Seteegh; the highest point of a mountain: Apex: zenith of the mountain


Ali P.

Manoucher John

by Ali P. on

Second line: فلق

14th line from the bottom: لجه

4th line from the bottom: چکاد

 

I don't know these words. I'd appreciate it, if you explained.


Nazy Kaviani

Bound in love

by Nazy Kaviani on

Children of hope
Children of courage
Children of sweet ignorance

Lost in words
Lost in promises
Lost in smoke
Lost in bereavement

Found in pain
Found in realization
Found in unlikely friendships
Found in rosewater and rosaries

United in pity
United in knowledge
United in hope

Bound in love.

My Generation: //iranian.com/main/2007/my-generation

Mashad's Collage of Life:
//iranian.com/Kaviani/2007/July/Life/inde...


Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Reality of our generation's life is sad.  Isn't it?  Also, it is really epical, sweet, and beautiful.  Which epical masterpiece in the world lacks tragic scenes?

 

Thank You

 


Manoucher Avaznia

Ali Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Gaahee Harfhaaye Bozorgtar Az Dahaanam Meezanam.  Gaahee ham Nameedaanam Che Meegooyam.  Thank you very much.  If there is a question that I can answer, please ask.  I will never be embarassed to say "I don't know". 


Souri

Sad and beautiful ....

by Souri on

This is wonderful, as always. The font of this poem is sad, but you paint it so beautifully , it make us hopeful again. Very meaningful, I loved it. Thank you Manouchehr.


Ali P.

Wow!

by Ali P. on

 

I enjoyed reading your poem. There were a couple of words, I have to go and look up. Deeplom beh baalaa bood!

Yours,

Ali P.