طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی


Share/Save/Bookmark

Maryam Hojjat
by Maryam Hojjat
26-May-2009
 

هم میهنان

 

دیواری که با آن ربرو هستیم ما را از نگاه به به افق های خوشبختی و توسعه باز داشته است

دیواری که بر نژاد پرستی و خرافات و دروغ بنا گشته

ما را باید اراده و باوری استوار تا فرو ریزیمش

میهن و وطن و کشور ما

مادر ما

زخم بر تن در انتظار همین اراده و باورمندی است

بپا خیزیم

و بساط این دیوار پستی و بی چا رگی را بر اندازیم

ما خواهیم توانست و لایق بیش از این هستیم

طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی از این روز برای سرنگونی حکومت خون و جنون استبداد دینی جمهوری اسلامی ، گامهای استوار و اراده های آهنینی را در کنار خودش میطلبد که سربازی برای میهن و عزم راسخ برای فرو ریزی دیوار جهل و ظلم استبداد دینی حاکم برکشورمان را خواهانند

از شما هم میهنان دعوت میکنیم برای آغاز راهپیمایی بزرگ نجات کشور در تاریخ معین که بزودی به آگاهی شما خواهد رسید اطلاع رسانی کرده و اذهان جهانیان را از هم اکنون برای بازتاب آن آماده سازیم

از مبارزین درونمرزی دعوت مینماییم با بررسی و طرح اهمیت این همبستگی و همراهی ملی نظریات ارزشمند خویش را با ما در میان بگذارند و پیشنهادات تکمیل این عملیات ملی را برای دبیرخانه طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی ارسال کنند

همچنین طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی از هم میهنان درونمرز دعوت میکند که برای همراهی با این پیشنهاد همزمان با روز انتخابات ساختگی رژیم با اعتصاب سکوت و عدم حضور در خیابانها و شهر ها و روستا های کشور و همینطور در پای صندوقهای ساختگی آرا آمادگی خود را برای شرکت در راهپیمایی بزرگ نجات کشور اعلام دارند

و از همین امروز بر در و دیوار کوچه و خیابان در هر جا که برایشان امکان دارد جمله دروغگو نمیخواهیم را درج کنند

جزییات اعتصاب سکوت را نیز از طریق رسانه های گونه گون با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت

همچنین از شما دعوت میکنیم با رو نویسی از این متن آن را بصورت شبنامه منتشر کنید و بدست دیگران برسانید و از درج جمله دروغگو نمیخواهیم در مکانهای مختلف عکس برداشته و برای انتشار در جراید و رسانه های بین المللی به نشانی ای میل ما بفرستید

طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی

ایران

incrd@hotmail.com

برای ایفای حقوق مدنی و سیاسی و صنفی هم میهنان بویژه کارگران و بانوان کشور با اعتصابات هماهنگ از یکدیگر پشتیبانی کنیم و رژیم استبدادی جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر به عقب نشینی واداریم

با همبستگی ملی و اهتزاز پرچم شیر خورشید نشان و احترام به یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران دیوارحکومت استبداد دینی را فرو ریزیم

طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی

 

IRANIANS’ NATIONAL UNITY party is a non profitable organisation for the improvement and the development of the IRANIAN nation’s awareness about their Human Rights. Our aim is to connect those Iranians who are trapped behind the Cleric Islamic Republic Regime’s censorship with the free world.

IRANIANS’ NATIONAL UNITY is an Independent political party who aims to organise National Civil Resistance and Civil Disobedience against the Islamic Republic.

We are not a militant party and are strictly against resorting to any kind of violence in our tactics.

We are striving for a Democratic, Secular, and Free Iran.

Our strategy is to break down the obstacles erected by the Islamic Republic Regime which isolates the Iranians from the rest of the world; i.e the wall of religion and superstition.

Iranian National Civil Resistance and Disobedience (I.N.C.R.D)

Please visit us at //www.incrad.blogspot.com

 

طرح ملی مقاومت و نافرمانی مدنی

اتحاد میهنی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Recently by Maryam HojjatCommentsDate
Recreation of Persepolis
1
Aug 29, 2011
کجــای این مــلت افتخــار دارد؟
1
Dec 15, 2010
What Our Children Must know
2
Oct 29, 2010
more from Maryam Hojjat
 
hazratee

Maryam joon

by hazratee on

Would you be the first in line to lead the people or you just stay where you at and conduct a remote leadership? Not a good idea sweetheart.


default

برای سرنگونی حکومت

1 hamvatan (not verified)


Thank you Maryam.
I posted the first comment. Will let all know about this.

Long Live Free Iran and non Islamic.


Maryam Hojjat

Iranian.com Friends

by Maryam Hojjat on

I posted this blog which is not edited by me.  I personally will support them.  Therefore, I posted for people who are fed up with all the lies & deceits of IRI.

Payandeh IRAN & IRANIANS

Down with IRI


default

Another lost in Space about Iran

by XerXes (not verified) on

Someone please explain to me when was the last time that Iran was a Democracy? Besides a few decades ago during the Cyrus the Great who many remember very well!

These people think that the problem is the government. Ladies and Gentlement, I got a news for you, hear me hear me:

Have you been to Iran and talk to people? Do you believe that if these guys go the others would bring happiness to the Iranian society?
Unless you think that 5% of the population during the Shah, that many of LA crowd falls in to, are the entire country, then Yes, the problem is the government.

aaah, I am getting tired of the same old same old. Some don't want to read and learn about Iran, or even visit before subscribe how many doses of freedom we should take to become Western European. I would actually say be happy that we got no terrorists inside like all the neighboring countries, the rest is the icing on the cake.

How do you become Khar jamaa'at? when you refuse to learn about the realities.


Mehdi

Is Mosad or CIA paying you guys?

by Mehdi on

Your "strategy" seem to be fully aligned with Mosad and CIA strategy. What is the difference? Why don't you apply for the Bush assigned $70 million? You qualify. Any group advocating disruption of the Iranian government will get money from CIA and Mosad. You definitely qualify.