شایع هست) هادی خرسندی )


Share/Save/Bookmark

Maryam Hojjat
by Maryam Hojjat
01-Sep-2010
 

 اماما ! من بر آن سیمای همچون عَنترت ریدم
 بر آن ریش و سبیل و صورت بد منظرت ریدم

 گرچه دورم با تاسف از!حضور انورت لیکن،
 من مخلص غیاباً بر حضور عَن وَرت ریدم
 


 امامی، رهبری، اما بقدر خر نمیفهمی
 به ریشت ، بر آن فهمِ هم از خر كمترت ریدم
 به توضیح المسائل ، آن اراجیفی كه بنوشتی
 به تالیفات بی ارج و بهای دیگرت ریدم  به تسبیح و عَبا و جامه ی تقوی كه پوشیدی
 بر آن عمامه ی پیچیده بر دور سرت ریدم
 شنیدم گفته ای مسجد بُوَد از بهر ما سنگر
 به سرتاپای آن مسجد كه باشد سنگرت ریدم
 
 ز حزب اللّهیان تشكیل نیرو دادی و لشكر
 به نیرویت، به حزبت، بر تمام لشكرت ! ریدم
 
نه تنها بر خودت بل بر طرفــدارانت ای خائن
 که بر فرق پسر، دختر، برادر، خواهرت ریدم  نداری چون پدر، من از پدر چیزی نمی گویم
 ولی ای بی حیا رهبر به روح مادرت ریدم
 
 عیال مهربانت وقت ریدن شد فراموشم
 كنون (با عذرخواهی) بر دهان همسرت ریدم
 
 تو ریدی بر تمــام مملکت منهم پی جبران
 ز انگشتان پا بگرفته تا فرق سرت ریدم
 تو آن جغدی که بال و پر ترا بخشید آن کوسه
 روا باشــد اگـر گـویـم که بر بال و پرت ریدم  بُوَد گوش تو كر، فریاد ملت بی اثر، ای خر
 کنون من ای خر مُظطَر، بر آن گوش كرت ریدم
 اگر اسلام اهریمن برایت بوده است آیین
 بر الله ت، به قرآنت، بر آن دین سراسر نکبتت ریدم
  اگراینست ترا دین وَ گر اینست پِیغمبَر،
 به آئینت، به دینت، بر سر پیغمبرت ریدم


Share/Save/Bookmark

Recently by Maryam HojjatCommentsDate
Recreation of Persepolis
1
Aug 29, 2011
کجــای این مــلت افتخــار دارد؟
1
Dec 15, 2010
What Our Children Must know
2
Oct 29, 2010
more from Maryam Hojjat
 
Hoshang Targol

Khorsandy deserves to have his own page on this site,

by Hoshang Targol on

his poems are just priceless.


Farah Rusta

اسلام به ذات خود ندارد عیبی

Farah Rusta


 ، هر عیب که هست از مسلمانی ماست 

FR


Majid

کلاهتون(عمّامه) رو بذارین بالاتر مردان خدا!

Majid


 

 

می بینین آقایون؟ می بینین با اعتقادات مردم چه کردین؟ میدونین خیلی ها قبل از انقلاب خیلی از این اسامی رو بدون صلوات ذکر نمیکردن؟دلتون تنگ نمیشه برای اونوقتی که همین مردم جلوی پاتون به احترام بلند میشدن ولی حالا میخوان ما تحتشون رو با مقدسّات شما پاک کنن؟ یادتون میاد که خیلی از همین مردم موقع گرفتاری دست بدامن ائمهء اطهاری میشدند که امروز ببرکت وجود شما تبدیل به دستمال توالت مصرف شده شدند؟ میدونین ضربه ای رو که شما موالیان دین به این دین زدید هیچ دشمنی با صرف تریلیون ها دلار و قرنها کوشش نمیتونست بزنه؟ کلاهتون(عمّامه) رو بذارین بالاتر مردان خدا! خسته نباشین و دست مریزاد!


Sharareh Golshani

Maryam Jaan

by Sharareh Golshani on

واقعا که عالی بود

مرسی

شراره