اسلام و ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Maryam Hojjat
by Maryam Hojjat
28-Oct-2010
 

یکی از اشعار زیبای ملکه شعر ایران سیمین بانوی بهبهانی که برایش سلامت و طول عمر آرزومنذیم

اينجا لاله زار گچسر است
اسلام و ایرانیان
اين مکر و ريا گشت به گوش همه ياران
اين حيله بشد باور يک ملت نادان
ای وای از اين قوم وازاين ملت بيمار
لعنت به سر گور امام زاده مکار
ايرانی که بود تاج سر دانش دنيا
اينک قمه بر سر زدنش خنده دنيا
زنجير به سرو سينه زدن در غم تازی
از شب به سحر در غم ودر گريه وزاری
شد سنت ايرانی پس از عمری شهامت
ای وای از آن قومی که شد خام ديانت
...
ايرانی بشد چاکر درگاه امامان
آن شيرزن خاک گهر پوش دلارا
شد زينب و زهرا و خديجه و سهيلا
از کوروش واز ايرج و کاوه و بابک
قربانعلی و غلامحسين آمده اينک
لعنت به من و ما که بيگانه ستائيم
پيشانی به سنگ در هر تازی بماليم
لعنت به من و ما که فرزند يلانيم
بيرونی بيگانه از اين خانه ندانيم
نفرين به چونين تيع که تيزش نتوانيم
لعنت به چونين دست که مشتش نتوانيم
اهريمن از اين خانه برون ما نتوانيم
اين ديو ستمکار از اين سفره نرانيم
لعنت به من و ما که خاموش نشستيم
که خاموش نشستيم
از - سیمین بهبهانی
نميدانم اين ايرگان (ملـت) را چه شده است ............ جوان ها بجای رفتن پی دانش از پی خرافات رفته اند


Share/Save/Bookmark

Recently by Maryam HojjatCommentsDate
Recreation of Persepolis
1
Aug 29, 2011
کجــای این مــلت افتخــار دارد؟
1
Dec 15, 2010
What Our Children Must know
2
Oct 29, 2010
more from Maryam Hojjat