"تقدیم" نامه یک کتاب


Share/Save/Bookmark

Mohammad Ala
by Mohammad Ala
08-Jul-2012
 

رسم این است که محققین و نویسنده ها کار خود را "تقدیم" به افرادی میکنند. مثلآ من پایان نامه یا تز دکترای خود را تقدیم به خانواده ام در ایران کردم اما کتاب درسی را تقدیم به دانشجویان.

آنچه که مرا تحت تاثیر قرار داد، صفحه "تقدیم" است که دکتر سریع القلم در ابتدای کتاب خود آورده و از دیدگاه من، در نوع خود کم نظیر است.

تقدیم به ایرانیان زیر ده سال، که در آینده برای کسب ثروت، به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد.

برای افزایش قدرت کشور، ثروت تولید خواهند کرد؛ ظرفیت نقدپذیری و اصلاح تدریجی را در خود پدید خواهند آورد.

از فرهنگ واکنش های سریع به خویشتن داری، ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد.

از فرهنگ شفاهی و غیر دقیق به فرهنگ مسئولانه مکتوب، انتقال تمدنی پیدا خواهند نمود.

از رفتارها و کارهای کوتاه مدت به گستره دراز مدت، رشد فکری پیدا خواهند کرد.

تضعیف، تخریب و انتقام را از فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود.

به رشد فکری و استقلال فکری از طریق مطالعه حداقل دو ساعت در روز روی خواهند آورد.

برای ایرانیان دیگر از رانندگی گرفته تا کسب قدرت، حقوق قائل خواهند شد.

از رشد و موفقیت دیگران به طور واقعی خوشحال شده و درس خواهند آموخت.

غرور بی جا، حسادت و ناجوانمردی را به سکوت، احترام و گذشت تبدیل خواهند کرد.

دروغ گوئی و وارونه جلوه دادن واقعیت ها را از نظام معاشرتی خود با دیگران حذف خواهند نمود.

برای کسب قدرت،به اصل رقابت و فرصت برای دیگران اعتقاد خواهند داشت.

و پس از رسیدن به قدرت، فقط دوره محدودی، صرفاً برای تحقق کارهای بزرگ، در قدرت خواهند ماند

"اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار"
با قلم استاد علوم سیاسی دکتر محمود سریع القلم به بازار نشر عرضه شده است این کتاب ۲۳۵ صفحه ای در نشرفرزان روز و در شمارگان ۳۳۰۰ نسخه و به قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر شده است انتشار اين مطالب میتواند در ترويج گزينه هاي مثبت رفتار عمومي و فرهنگ سازي موثر باشد.

برای آنانی که نگرانی ایران را بسر دارند در دنيا هيچ چيزي به اندازه آموختن براي ساختن يك زندگي انساني اهميت ندارد و اين آموزش از هر قوم و مليتي ميتواند باشد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Mohammad AlaCommentsDate
خبر نامه ی از ایران
-
Jul 17, 2012
قهرمانان جهانی ایران
3
Jul 12, 2012
خبرنامه‌‌ی از ایران
1
Jun 26, 2012
more from Mohammad Ala
 
Azarbanoo

Thanks Dr. Ala

by Azarbanoo on

for editing the important section of this book by Dr. Sariolghalam.